Domáce Spoločnosť

ZMOS žiada pre samosprávy pozemky na výstavbu bytov a sociálnych zariadení

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu na konkrétnu investičnú výstavbu. Uviedol to Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.

 

Návrh zákona podľa ZMOS rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Ako ďalší z dôvodov zmeny predkladateľ uvádza odstránenie nesúladu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a súčasnej podoby zákona o pozemkových úpravách, ktoré sa prejavovali počas celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, na jednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a podobne.

ZMOS podľa jeho slov v tejto súvislosti adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zásadnú pripomienku, ktorou žiada predkladateľa návrhu umožniť prevod pozemkov na účely výstavby nájomných bytov a sociálnych zariadení vo vlastníctve obcí a miest.

Kaliňák dodal, že podľa ZMOS touto zmenou tak dokážu samosprávy, ktoré nedisponujú vlastnými pozemkami, získať vzťah k pozemkom na využitie v rámci konkrétnych verejných účelov, s ktorými súvisí riešenie dostupnosti nájomného bývania, ako aj podpora výstavby sociálnych zariadení, ktoré sú vzhľadom na demografický vývoj mimoriadne potrebné v každom regióne.

“Riešenie uvedenej problematiky, ktorá bola komunikovaná už za predošlej vlády v roku 2018, si vyžaduje širšiu politickú zhodu – na úrovni vlády a nielen na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Združeniu miesta a obcí Slovenska boli vtedy odporúčané ďalšie rokovania, najmä s Ministerstvom financií SR, ktoré sa podľa našich informácií neuskutočnili,” uviedol pre TASR v reakcii na ZMOS odbor komunikácie a marketingu MPRV SR.

Podľa MPRV SR je do diskusie nevyhnutné zapojiť samosprávne organizácie, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR, ako aj predsedu a podpredsedov vlády SR.

“Ak nastane politická zhoda, bude potrebné novelizovať najmä zákon o správe majetku štátu a následne možno aj iné zákony. Novelizovať len zákon o pozemkových úpravách by totiž nepomohlo, keďže Slovenský pozemkový fond (SPF) nespravuje v intravilánoch obcí a miest takmer žiadne pozemky. Ak by bola aj politická vôľa, problém ZMOS-u by sa nevyriešil,” dodal odbor komunikácie a marketingu rezortu pôdohospodárstva.