Bratislava Regióny

Zápis do materských škôlok a na základné školy v Ružinove

BRATISLAVA/RUŽINOV – Čaká vás zápis vášho predškoláka? Alebo už máte doma budúceho prváčika? Tu nájdete všetko, čo o tom potrebujete vedieť.

ZÁPIS DO RUŽINOVSKÝCH ŠKÔLOK

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov k 31.8.2018 a deti na základe rozhodnutia súdu.

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 2. 5. – 9. 5. 2018 vrátane v čase určenom konkrétnou materskou školou.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Podmienky prijatia

Do materskej školy možno prijať:

– dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré je spôsobilé navštevovať materskú školu.

V návšteve materskej školy má právo pokračovať:

– dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

– dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

Prednostne sa prijímajú:

– deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov ( predškoláci ) k 31.8.2018;

– deti na základe rozhodnutia súdu;

Forma zápisu:

– deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy;

– vzor písomnej žiadosti je k dispozícii v materskej škole alebo je zverejnený na webovej stránke materskej školy;

– zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o spôsobilosti navštevovať materskú školu dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ

Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019 bude v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov začiatkom apríla.

Termín zápisu:

v piatok 6.apríla 2018 od 14,30 do 18,00 hod.

v sobotu 7.apríla 2018 od 8,00 do 12,00 hod.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP. Dieťa sa zapisuje do školy podľa svojho bydliska.

Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky. Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Foto: SITA