Domáce Spoločnosť

Začlenenie Rómov do vzdelávania je problematické, tvrdí Komisia

Komisia poukázala na problematické začlenenie Rómov do vzdelávania. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Európska komisia (EK) vo svojej správe o stave Slovenska v oblasti školstva poukázala okrem iného aj na problematické začlenenie Rómov do procesu vzdelávania. Komisia tvrdí, že súčasné opatrenia na podporu začlenenia a rovnosti nenaplnili doteraz očakávania.

 

Rezort školstva pre TASR pripomenul, že od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákaz prijímať do špeciálnej školy a špeciálnej triedy deti alebo žiakov, ktorých špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí. “V praxi to znamená, že dôvodom na zaradenie do špeciálnej školy nemôže byť iba pôvod zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na základe prijatia tohto legislatívneho ustanovenia klesol počet novozaradených žiakov do prvého ročníka špeciálnej základnej školy v roku 2017 o 37 percent v porovnaní s rokom 2015,” uviedlo ministerstvo školstva.

Rezort školstva pripomenul aj národný projekt Škola otvorená všetkým, zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Ako priblížilo ministerstvo, projekt okrem iného ponúka aj neformálne vzdelávanie detí predškolského veku mimo vzdelávacieho systému spolu s ich rodičmi. Súčasťou projektu Škola otvorená všetkým okrem zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v 130 základných školách a v 50 materských školách je aj vypracovanie lokálnych desegregačných plánov.

Od septembra 2015 má zase Štátna školská inšpekcia rozšírené kompetencie. Môžu kontrolovať aj to, či boli vhodne zvolené diagnostické postupy. Ak nie, môže to viesť až k odvolaniu riaditeľa či vyradeniu zariadenia zo siete škôl a školských zariadení.

EK poukázala aj na ďalšie kritické oblasti v súvislosti so školstvom. Ide napríklad o nízke investície do školstva či nízke platy učiteľov či rozdiely vo výsledkoch žiakov v testovaní na východe a západe krajiny.