Domáce Politika

Vojaci by mohli byť odmeňovaní za výkon funkcie, nielen za hodnosť

Na snímke jednotka letiskovej ochrany na leteckej základni v Kuchyňa počas cvičenia Zelená vlna 2015, ktoré je druhou fázou série cvičení Slovenský štít. Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Profesionálni vojaci by mohli byť odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov v stredu schválila vláda. Spôsob odmeňovania chce Ministerstvo obrany (MO) SR zmeniť aj pre spravodlivosť a lepšiu konkurencieschopnosť profesie.

 

Plat vojakov by sa mal po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu má tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat by sa mal zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.

“Ďalej, funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach, môže byť zvýšená až do výšky 50 percent, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie,” uvádza v návrhu ministerstvo.

Výšku hodnostného platu vojaka druhého stupňa stanovilo v návrhu ministerstvo tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. V návrhu uvádza sumu 1050 eur. Od neho by sa mal odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov. “Hodnostný plat poručíka sa stanovil vo výške 1,5-násobku hodnostného platu vojaka druhého stupňa,” pokračuje ministerstvo. Dôstojnícke platy by sa mali odvíjať od platov poručíkov.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Za zvýšením platov stojí zvýšenie atraktivity povolania

Rezort obrany chce zvýšením platov vojakov zastaviť pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a zvýšiť jeho atraktivitu. Zároveň chce zamedziť súčasným i predpovedaným rizikám, ako sú neschopnosť udržať v OS SR vzdelaný, vycvičený a kvalifikovaný vojenský personál, generačne nevyvážený personál či pokles úrovne života profesionálnych vojakov.

Realizácia návrhu zákona by mala stáť ministerstvo obrany v roku 2020 približne 79,5 milióna eur, v roku 2021 asi 103,7 milióna eur a v roku 2022 okolo 118,3 milióna.

V prípade schválenia parlamentom a prezidentkou by novela mala nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2020.

Podnikateľom a právnickým osobám sa zníži administratívna záťaž

Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka mala znížiť administratívna záťaž. Vláda v stredu schválila opatrenia, ktoré pripravili Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Chcú tak vyjsť v ústrety podnikateľskej obci na Slovensku. Okrem úpravy byrokracie by malo dôjsť aj k úspore finančných nákladov. Zmena by sa mala dotknúť približne 11.580 prevádzok.

Doposiaľ museli všetky prevádzky prejsť posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. MZ SR sa rozhodlo vypustiť posudkovú činnosť pri vybraných typoch prevádzok jej nahradením oznamovacou povinnosťou. “Ide napríklad o administratívne priestory, telovýchovno-športové zariadenia, prevádzky verejného stravovania a ambulantného predaja, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zotavovacie podujatia či ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,” uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka mala znížiť administratívna záťaž. Zdroj: pixabay.com

Hlavný hygienik SR Ján Mikas garantuje, že takouto zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. “Rád by som zdôraznil, že štátny zdravotný dozor bude možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie doposiaľ využívaných kapacít práve pri posudkovej činnosti,” poznamenal.

Rovnako sa ruší napríklad povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Mení sa aj povinnosť zamestnávateľov oznámiť vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 z každého roka na raz za päť rokov.

Novela zákona by mala byť platná od 1. januára 2020.

Úrad vlády bude môcť od ministerstiev žiadať prepracovanie opatrení

Zamestnanci orgánu kontroly Úradu vlády SR by mohli od kontrolovaných subjektov vyžadovať prepracovanie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenej lehote. Vyplýva to z novely zákona o kontrole v štátnej správe, ktorý v stredu schválila vláda.

“V praxi sa vyskytujú prípady laxného prístupu kontrolovaných subjektov k prijímaniu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone kontroly. Opatrenia sú často nepostačujúce a je potrebné ich prepracovať, aby došlo k efektívnej náprave zistených nedostatkov. Podľa súčasne platného a účinného zákona kontrolný orgán v uvedenom prípade nemá možnosť vrátiť, respektíve žiadať prepracovať opatrenia,” vysvetlil Úrad vlády SR, ktorý novelu predložil.

Úrad vlády by tiež po novom mohol požiadať policajtov, aby im alebo zamestnancom orgánov Európskej únie poskytli ochranu. Okrem toho by si od orgánov činných v trestnom konaní mohli vyžiadať informácie, ktoré na kontrolu potrebujú. Tie im však nemusia vyhovieť, ak by tým mal byť zmarený účel trestného konania.