Domáce

Vláda prerokuje tri zákony, jeden z nich je namierený proti skládkam

László Sólymos, FOTO: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA 21. augusta – Vláda sa bude v stredu zaoberať tromi zákonmi z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Kabinet prerokuje návrh nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, návrh novely zákona o odpadoch a návrh novely zákona CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Agentúru SITA o tom informoval Odbor komunikácie MŽP.

Slovensko podľa posledných štatistík recykluje približne 23 percent komunálnych odpadov, skládkuje sa pritom až 66 percent. „Boj proti skládkovaniu berieme na ministerstve vážne. Aj preto sme pripravili novú legislatívu, ktorá má za cieľ výrazne znevýhodniť skládkovanie odpadu na skládkach – a to jednoduchým spôsobom, zvyšovaním sadzieb za každú uloženú tonu komunálneho odpadu na skládkach,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Problémy, ktoré vyplynuli z praxe, rieši novela zákona o odpadoch. Jej cieľom je zlepšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov, sprísniť pravidlá pri uzatváraní skládok odpadov, ale aj znížiť administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov malých kompostární. Cieľom je tiež implementovať európske nariadenie o recyklácii lodí či zaviesť jednoznačné pravidlá pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov.

Pripravená novela zákona CITES má zmeniť administratívne povinnosti držiteľov vzácnych živočíchov. Vo väčšine prípadov plánuje znížiť administratívnu záťaž. Zmeny majú nastať v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia ohrozených druhov živočíchov, vedenia ich evidencie, označovania exemplárov či preplácania DNA testov.