Košice Regióny Top

VIEME PRVÍ Poriadna facka pre Polačeka. Košický súd rozhodol v prospech EEI

Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Dali im za pravdu. Reč je o nekončiacom spore medzi košickou súkromnou parkovacou firmou EEI a miestnym magistrátom. Podľa informácií Glob.sk totiž Okresný súd východoslovenskej metropoly rozhodol v prospech parkovacej spoločnosti a opätovne vydal neodkladné opatrenie. Firma tak môže znovu prevádzkovať parkovanie v Košiciach, v hre môže byť aj exekútor. Informácie potvrdil aj samotný súd. 

 

Spor medzi súkromnou spoločnosťou a magistrátom spustilo nové schválené VZN č. 157 o parkovaní. Podľa neho sa výlučným prevádzkovateľom parkovania v Košiciach stalo mesto a to od 1. januára tohto roka. A to napriek tomu, že spoločnosť mala s mestom uzatvorenú zmluvu až do roku 2022. Firma EEI sa preto obrátila na Okresný súd Bratislava I, ktorý pár týždňov po schválení VZN rozhodol v prospech firmy prostredníctvom neodkladného opatrenia. V ňom nariadil mestu, aby nebránilo prevádzkovaniu parkovania touto spoločnosťou. Podľa vykonateľného neodkladného opatrenia nemá momentálne mesto Košice právo prevádzkovať parkovací systém a vyberať parkovné, keďže tieto práva musí až do právoplatného rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy naďalej vykonávať spoločnosť EEI. Košický magistrát trval na tom, že o veci, ktorá sa deje na území Košíc, nemôže rozhodovať súd v hlavnom meste.

Vo veci konal aj exekútor, pričom každé jedno jeho konanie mohlo mesto vyjsť státisíce. V prípade, ak je mesto v exekúcii, má vážne problémy, napríklad aj s čerpaním eurofondov. V tom čase košický primátor upokojoval občanov, že ide o odkladné opatrenie a z kroku firmy netreba robiť drámu.  

Firma po rozhodnutí bratislavského krajského súdu vypla všetky parkovacie zariadenia v meste, ktoré mala vo vlastníctve. Zdroj: TASR / Roman Hanc

Následne koncom februára zrušil Krajský súd v Bratislave neodkladné opatrenie spoločnosti. Firma sa z toho dôvodu 15. marca rozhodla parkovacie zariadenia v meste vypnúť, čím podľa primátora uznala, že jediným prevádzkovateľom parkovania v Košiciach je mesto. Po pár dňoch magistrát spustil vlastné parkomaty, na ktorých ale nemohli vyberať parkovné hotovosťou, ale iba elektronicky – cez SMS alebo prostredníctvom QR kódu. Až od 1. mája mohli vodiči v Košiciach platiť za parkovné aj hotovosťou. A to po sprevádzkovaní desiatok starých parkovacích automatov. Dnes je ale všetko inak. 

Podľa informácií Glob.sk mal súd konajúci vo veci (Okresný súd Košice II – pozn. redakcie) rozhodnúť v prospech EEI. Opätovne totiž vydal neodkladné opatrenie, prostredníctvom ktorého nemá mesto brániť firme prevádzkovať parkovanie. “V danom prípade mal súd za to, že v smere uloženej povinnosti vymedzenej v 1., 2., 3. a 4. výroku tohto rozhodnutia, žalobca osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov v zmysle uvedených zásad s prihliadnutím na skutočnosť, že tvrdenia žalobcu doložené listinnými dôkazmi, osvedčujú ním vymedzený skutkový stav a sú dostatočným podkladom pre nariadenie neodkladného opatrenia,” píše sa v stanovisku, ktoré má redakcia k dispozícii. 

Podobný prípad z roku 2000

V ňom sa ďalej píše, že pre rozhodnutie súdu bola zásadná skutočnosť, že medzi oboma stranami existoval právny vzťah a teda platná zmluva z 30. júla 2012. “Na jej základe si tak žalobca, ako aj žalovaný plnili svoje povinnosti a realizovali svoje práva po dobu viac ako 5 rokov bez toho, aby obsah a platnosť nájomnej zmluvy akýmkoľvek spôsobom spochybňovali.” 

Vo svojom rozhodnutí súd poukázal na prípad z roku 2000. V ňom Ústavný súd posudzoval VZN mesta Trnava, pričom v rozhodnutí sa píše: “Ak chce obec s miestnymi komunikáciami, ktoré sú jej majetkom podnikať, tak musí vo vzťahoch súvisiacich s podnikaním vystupovať ako subjekt súkromného práva a nemôže stanovovať zmluvné podmienky vlastného podnikania ako subjekt verejnej moci v podobe normatívneho právneho aktu, ktorým všeobecne záväzné nariadenie nesporne je.” Z toho dôvodu sa OS Košice II javí, že k rovnakému neoprávnenému zásahu vo vzťahu k nájomnej zmluve došlo aj zo strany žalovaného. 

Súd sa rozhodoval na základe podobného prípadu, ktorý sa riešil v Trnave v roku 2000. Zdroj: archív

V súčasnej dobe má mesto 15-dňovú lehotu na podanie odvolania. Avšak, rozhodnutie je vykonateľné už jeho doručením obom stranám. To v praxi znamená, že spoločnosť EEI môže okamžite spustiť parkovacie závory aj svoje parkomaty. Reálna je aj možnosť, že po rozhodnutí súdu pošle firma na mesto opäť exekútora z dôvodu vymáhania ušlého zisku, ktoré im schválenie VZN spôsobilo. 

Potvrdenie informácií

Košický okresný súd informácie potvrdil, o veci rozhodol ešte 20. mája. Uznesením okrem iného prikázal mestu, aby spoločnosti poskytlo súčinnosť pri prevádzkovaní verejne platených parkovísk a výbere parkovného. A to do času skončenia nájomnej zmluvy, či právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, podľa ktorého by zmluva bola neplatná. “Ukladá žalovanému (mesto) povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv žalobcu podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi žalobcom (EEI) a žalovaným,” dodala hovorkyňa Okresného súdu v Košiciach Anna Pančurová. Rovnako mestu ukladá povinnosť zdržať sa dispozície s majetkom žalobcu, ktorý “preinvestoval podľa článku X. a XI. Nájomnej zmluvy v znení jej neskorších dodatkov. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo zvyšnej časti zamieta,” uzavrela Pančurová. 

Glob.sk o vyjadrenie požiadal aj košický magistrát. Ten sa k celej veci vyjadril stroho. „Mestu Košice bolo v uplynulých hodinách doručené rozhodnutie Okresného súdu Košice II. Po oboznámení sa s týmto uznesením k nemu zaujmeme stanovisko,” uviedla hovorkyňa Úradu Linda Šnajdárová. Podobné vyjadrenie uviedla aj samotná spoločnosť. “Oboznamujeme sa so závermi súdu a budeme sa nimi riadiť. O ďalších krokoch budeme informovať v priebehu budúceho týždňa,” napísali.

Galéria
Košický primátor sa prv potrebuje s rozhodnutím oboznámiť. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Spoločnosť môže okamžite spustiť parkovacie zariadenia, v hre môže byť aj exekútor. Zdroj: TASR / Roman Hanc
EEI po rozhodnutí bratislavského Krajského súdu vyplo parkovacie automaty a rampy. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Na mesto už raz bol poslaný exekútor. Zdroj: TASR / František Iván
Vedenie mesta sa snaží prebrať parkovanie v meste pod svoj patronát. Zdroj: archív
Košičania museli niekoľko týždňov platiť parkovné len cez mobil, alebo QR kód. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Podľa VZN Košíc je výlučným prevádzkovateľom parkovania v meste magistrát. TASR – František Iván
V Košiciach si parkovanie zobralo pod správu mesto. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer
Okresný súd Košice II vydal nové neodkladné opatrenie. Zdroj: TASR / Roman Hanc
navigate_before
navigate_next