Ekonomika Top

Verejná obchodná súťaž – revitalizácia tepelného hospodárstva v budove I, BIONT a.s.

Biont

Verejná obchodná súťaž č. 1/17

podľa § 281 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“

Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:                         BIONT, a.s.

so sídlom:                    Karloveská 63, 842 29 Bratislava

IČO:                            35917571

IČ DPH:                       SK2021932748

Zapísaná:                     Obchodný register OS Bratislava I., Odd. Sa, Vložka č. 3505/B

web sídlo:                    www.biont.sk

 

Kontaktné údaje:        Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín

Ing. Beáta Topoľská

tel. č.: + 0903 373414

e-mail: enixasro@gmail.com

Vyhlasovateľ vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na:

Revitalizácia tepelného hospodárstva v budove I.

Stručný opis zákazky:

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na dodávku, montáž a financovanie pre projekt s názvom Revitalizácia tepelného hospodárstva v budove I. Projekt rieši zabezpečenie spoľahlivého zdroja tepla a chladu a zníženie ekonomickej náročnosti na vykurovanie budovy „I“ spoločnosti BIONT, a.s. v Bratislave rekonštrukciou zdroja tepla. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená ZMLUVA O DODÁVKE, MONTÁŽI A FINANCOVANÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 151a nasl. Občianskeho zákonníka v časti záložného práva  (ďalej aj  len „Zmluva“).

 

Podmienky súťaže:

Lehota na prihlásenie sa do OVS: do 15.9.2017 do 12:00, navrhovateľ písomne alebo e-mailom u kontaktnej osoby uvedenej vyššie lehoty doručí Žiadosť o prihlásenie sa do OVS s kontaktnými údajmi navrhovateľa a následne mu bude v elektronickej podobe poskytnutá kompletná dokumentácia súťažných podkladov.

Lehota na predloženie návrhu: do 15.9.2017 do 12:00 hod. na adresu: Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín.

Označenie návrhu: NÁVRH – BIONT – NEOTVÁRAŤ!

Prihlášku do OVS spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť v stanovenej lehote – rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po tomto termíne nebude vyhlasovateľ akceptovať a neotvorené ich vráti odosielateľom.

Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch. Súťažné podklady budú odoslané uchádzačovi elektronicky na základe jeho žiadosti.

Subjekty, ktoré úspešne prešli prihlasovacím kolom a boli im zaslané súťažné podklady, predložia v lehote na predkladanie návrhov do súťaže svoj návrh. Návrh bude obsahovať vstupnú cenovú ponuku, všetky požadované dokumenty.

Prihlásiť do súťaže vyhlasovateľa sa môžu subjekty, ktoré:

a)sú podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, riadne zapísanými v príslušnej evidencii (obchodný register, živnostenský register),

b)v rámci svojho predmetu podnikania sú oprávnený dodať plnenie, ktoré je v rámci súťaže obstarávané,

c)majú relevantné referencie vo vzťahu k obstarávanému plneniu (také, ktoré sú porovnateľné s ohľadom na rozsah, množstvo, kvalitu obstarávaného plnenia, ako aj subjekt vyhlasovateľa),

d)preukážu splnenie ďalších podmienok uvedených v časti Požadované dokumenty,

e)nedopustil sa závažného porušenia záväzkov a odborných povinností voči vyhlasovateľovi, ktoré tento vie vyhlasovateľ preukázať.

Požadované dokumenty:

 1. Prihláška s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa. Prihláška musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
 1. Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace odo dňa vyhlásenia OVS s predmetom podnikania potrebným pre plnenie predmetu zákazky – postačuje fotokópia.
 1. Čestné vyhlásenie, vzor tohto čestného vyhlásenia je súčasťou tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – Príloha č. 2.
 1. Čestné vyhlásenie, že navrhovateľ sa zaväzuje v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v lehote viazanosti návrhov uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5 % z cenového návrhu – Príloha č. 3.
 1. Zoznam dodávok uskutočnených prác obsahujúci minimálne 1 referenciu alebo referencie potvrdzujúce, že uchádzač realizoval zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet Obchodnej verejnej súťaže za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia súťaže v minimálnom objeme 500.000,- EUR bez DPH a zároveň minimálne ďalšiu 1 referenciu, že uchádzač realizoval zákazku rovnakého prípadne podobného charakteru ako je predmet Obchodnej verejnej súťaže za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia súťaže v minimálnom objeme 100.000,- EUR bez DPH/referencia.

Zoznam dodávok musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

– názov zákazky, stručný opis zákazky, názov a sídlo objednávateľa, termín realizácie, objem zákazky v EUR bez DPH, kontaktná osoba u objednávateľa s tel. č. na overenie referencií

 1. Čestné prehlásenie o obrate za rovnaký alebo podobný druh plnenia ako je predmet tohto vyhlásenia, v sume minimálne 2.000.000,- EUR bez DPH za posledné tri uzatvorené hospodárske roky, resp. za ktoré sú údaje dostupné.
 1. Poistná zmluva alebo poistný certifikát (fotokópie) na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone činností do výšky min. 500.000,- EUR.  Ak uchádzač nedisponuje poistením v požadovanej výške, predloží do Súťaže čestné prehlásenie, že si takéto poistenie uzatvorí v prípade úspešnosti v Súťaži.
 1. Platný certifikát systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001 – postačuje fotokópia.
 1. Platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy STN EN ISO 14001 – postačuje fotokópia.
 1. Autorizačné osvedčenie – autorizovaný architekt – postačuje fotokópia.
 1. Autorizačné osvedčenie – autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia – postačuje fotokópia:
  •  vykurovacie a klimatizačné zariadenia a/alebo
  •  tepelné zariadenia a/alebo
  •  plynové zariadenia.
 1. Autorizačné osvedčenie Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – postačuje fotokópia:
  •  vykurovacie a klimatizačné zariadenia a/alebo
  •  elektrotechnické zariadenia.

Vyhlasovateľ akceptuje predložené dokumenty v slovenskom alebo českom jazyku. Ak budú doklady vystavené v inom jazyku, požaduje sa predložiť úradne overené preklady dokladov. Dorozumievacím jazykom súťaže je slovenský jazyk.

Vyhodnocovať sa budú návrhy navrhovateľov, ktorí splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili všetky požadované dokumenty.

Vyhlasovateľ je oprávnený preveriť splnenie vyššie uvedených podmienok a subjekty, ktoré ich nespĺňajú, zo súťaže vyradiť. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ vyrozumie dotknutý subjekt elektronicky alebo písomne, alebo ich kombináciou.

Vyhlasovateľ je oprávnený v prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany uchádzača, resp. ak predložené doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v súťažných podkladoch, alebo ak predložené doklady budú nečitateľné alebo neúplné, vyzvať navrhovateľa na doplnenie týchto dokladov, prípadne ich zmenu alebo opravu. Za účelom vylúčenia pochybnosti sa má za to, že tento postup je právom, nie povinnosťou zamestnanca vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ je oprávnený:

a)vyhodnotiť návrhy a vybrať víťazného navrhovateľa alebo

b)vyhlásiť ďalšie kolo (medzikolo) formou elektronickej aukcie. O konaní elektronickej aukcie budú subjekty informované prostredníctvom výzvy doručenej na kontaktnú e-mailovu adresu minimálne dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie.

Po ukončení súťažných kôl pristúpi vyhlasovateľ k vyhodnoteniu návrhov prostredníctvom komisie. Kritérium na vyhodnotenie je cena v EUR bez DPH za celý predmet OVS spolu, a to po zohľadnení všetkých podmienok navrhovateľa uvedených v súťažných podkladoch, najmä v návrhu zmluvných podmienok. V prípade, ak bude cenový návrh vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky určená v rozpočte zostavenom autorizovanou osobou vo výške 785 312,31 EUR bez DPH, nebude ju vyhlasovateľ vyhodnocovať a o tomto písomne alebo e-mailom upovedomí navrhovateľa.

Vyhlasovateľ písomne bez zbytočného odkladu oznámi výsledok súťaže navrhovateľom, ktorí neboli vyradení v procese výberu.

V prípade nesúhlasu víťazného navrhovateľa s  uzavretím zmluvy je vyhlasovateľ oprávnený pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s ďalším navrhovateľom v poradí ako vyplýva z oznámenia o výsledku súťaže.

Ak vyhlasovateľ zistí až po vyhodnotí návrhov, že úspešný navrhovateľ nespĺňa podmienky účasti v súťaži, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s takýmto navrhovateľom zmluvu. V takom prípade je vyhlasovateľ oprávnený pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s ďalším navrhovateľom v poradí, ako vyplýva z oznámenia o výsledku súťaže.

Vyhlasovateľ nie je pri výbere dodávateľa spomedzi navrhovateľov viazaný výsledkom procesu (súťaže); je oprávnený vybrať si najvhodnejší z predložených návrhov (§ 286 ods. 1 Obchodného zákonníka). Tzn. napr. s ohľadom na dojednávanie po ukončení súťaže – kontraktačný proces – s vybratým navrhovateľom môže dospieť k záveru, že s ním nemá záujem uzavrieť zmluvu a môže sa rozhodnúť že zmluvu uzavrie s niektorým iným navrhovateľom.

Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť akékoľvek podmienky súťaže a kritériá vyhodnotenia, a to bez udania dôvodu. Táto zmena sa oznamuje navrhovateľom účastným v súťaži bezodkladne elektronickou komunikáciou, písomne alebo kombináciou týchto spôsobov.

Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v procese výberu odmietnuť všetky predložené návrhy.

Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať navrhovateľa na vykonanie opravy, príp. doplnenie predloženého návrhu pri formálnych nedostatkoch, ktoré nemenia jeho obsah.

Navrhovatelia berú na vedomie, že po ukončení súťaže nemajú na dodanie predmetu súťaže automaticky nárok, nárok na dodanie vzniká až uzavretím zmluvy s vyhlasovateľom

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného uchádzača a súťaž zrušiť v zmysle Obchodných podmienok Obchodnej verejnej súťaže.

2.Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť akékoľvek podmienky súťaže a kritériá vyhodnotenia, a to bez udania dôvodu. Táto zmena sa oznamuje rovnakým spôsobom ako bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení súťaže.

3.Vyhlasovateľ nie je pri výbere dodávateľa spomedzi uchádzačov viazaný výsledkom procesu (súťaže); je oprávnený vybrať si najvhodnejší z predložených návrhov (§ 286 ods. 1 Obchodného zákonníka).

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťaž bude vyhodnotená bez účasti navrhovateľov.

Lehota viazanosti návrhov:

Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s úspešným navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle súťažných podkladov.

Právne vzťahy súvisiace so súťažami, resp. z nich vzniknuté sa spravujú Obchodným zákonníkom.

Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v znení Zmluvy o dodávke, montáži a financovaní technologického podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 151a nasl. Občianskeho zákonníka v časti záložného práva, tvoriacej súčasť súťažných podkladov.

Príloha č. 1

Prihláška do obchodnej verejnej súťaže č. 1/17

Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:                         BIONT, a.s.

so sídlom:                    Karloveská 63, 842 29 Bratislava

IČO:                            35917571

IČ DPH:                       SK2021932748

Zapísaná:                     Obchodný register OS Bratislava I., Odd. Sa, Vložka č. 3505/B

web sídlo:                    www.biont.sk

Vyhlasovateľ vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na:

Revitalizácia tepelného hospodárstva v budove I.

Identifikácia navrhovateľa

Názov:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

IČ DPH:

Meno kontaktnej osoby, funkcia:

Telefón:

Mail:

Odoslaním tejto prihlášky do obchodnej verejnej súťaže potvrdzujeme pravdivosť v nej uvedených údajov a súhlasíme s Obchodnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže.

Podpis:

(meno, priezvisko, funkcia)

Prílohy prihlášky:

 

Príloha č. 2

Vzor:

Čestné vyhlásenie navrhovateľa – konflikt

Navrhovateľ …………obchodné meno, sídlo, IČO…. , zastúpený …..štatutárnym zástupcom ……., týmto čestne vyhlasujem, že nie som spriaznenou osobou so spoločnosťou BIONT, a.s., IČO: 35917571 a nie je identifikovaný konflikt záujmov cez fyzické alebo právnické osoby, pre ktoré nemôžeme byť navrhovateľmi v OVS na predmet s názvom Revitalizácia tepelného hospodárstva v budove I.

V ……………………. dňa……………………..

…………………………….

štatutár

Príloha č. 3

Vzor:

Čestné vyhlásenie navrhovateľa – odstúpenie od návrhu

Navrhovateľ …………obchodné meno, sídlo, IČO…. , zastúpený …..štatutárnym zástupcom ……., týmto čestne vyhlasujem, že ako navrhovateľ sa zaväzujem v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v lehote viazanosti návrhov uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5 % z cenového návrhu v EUR bez DPH.

V ……………………. dňa……………………..

…………………………….

štatutár