Bratislava Regióny

V Ružinove sa za rok 2017 stavalo viac ako v ostatných mestských častiach dokopy

BRATISLAVA/RUŽINOV – Situáciu na svojom facebookovom profile opísala ružinovská poslankyňa Anna Reinerová. Z čísiel, ktoré uviedla je jasné, že Ružinov staval viac ako celý zvyšok Bratislavy dovedna. Poslankyňa vychádzala z vyúčtovania poplatku za rozvoj jednotlivých bratislavských mestských častí voči magistrátu.

Od novembra 2016 sa totiž Zákonom o miestnom poplatku za rozvoj umožnilo obciam žiadať financie pri nových stavbách. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Sadzba poplatku za rozvoj je od 10 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie.

Rok 2017 sa tak stal prvým rokom, kedy sa tieto poplatky zúčtovali. V Bratislave si z tohto príjmu ponechávajú mestské časti 68 percent, 32 percent z vybranej sumy odvádzajú magistrátu. Mestské časti by mali  výnosy z poplatku použiť na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, stavbu školského zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, na stavbu verejne prístupného parku či úpravu verejnej zelene. Poplatok ale má slúžiť najmä na stavbu miestnych komunikácií, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry v miestach, kde nová výstavba prebieha.

Sumy, ktoré vyzbierali jednotlivé mestské časti:

  • Staré Mesto 108 675 eur
  • Záhorská Bystrica 118 000 eur
  • Petržalka 92 000 eur
  • Nové Mesto 60 000 eur
  • Rača 69 897 eur
  • Vrakuňa 15 580 eur
  • Dúbravka 10 591 eur

SPOLU: 474 743 eur

Poznámka: Lamač a Podunajské Biskupice poplatok za rok 2017 nevyberali.

Suma, ktorú vyzbieral Ružinov:

501 375 eur

Status Anny Reinerovej:

FOTO: SITA/MČ Bratislava-Ružinov/FB profil Anna Reinerová