Domáce Spoločnosť

V nemocniciach číhajú tisíce nákaz. Ich počet stále stúpa

Zdroj: pixabay

TÁLE – V poradí XIX. odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz sa koná v pondelok a utorok 29. – 30. apríla na Táľoch v okrese Brezno. Surveillance je nepretržitý dohľad nad všetkými aspektmi výskytu a šírenia chorôb. Na konferencii sa zúčastňuje vyše 80 odborníkov slovenského verejného zdravotníctva, nemocníc aj akademickej obce.

 

Ako povedal v úvodnej prednáške Pavol Lokša z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, v roku 2018 bolo zo zdravotníckych zariadení na Slovensku nahlásených spolu 12 819 nemocničných nákaz, čo je nárast oproti roku 2017 o 14,2 percenta. Z vyše 1,16 milióna hospitalizovaných pacientov predstavuje incidencia nemocničných nákaz 1,1 percenta.

 „Je to ale len zlomok predpokladaného výskytu. Stále sa veľkej časti zdravotníckych zariadení nedarí dosiahnuť základný cieľ – dostať hlásnu službu nozokomiálnych nákaz na reálnu úroveň, bez neprofesionálneho zapierania existencie týchto nákaz,” pripomenul Lokša.

Výraznejší posun počtu nemocničných nákaz na oddeleniach alebo klinikách oproti predchádzajúcemu roku nebol zaznamenaný, ich výskyt sa v roku 2018 ako najreálnejšie javil na pracoviskách gerontopsychiatrie – 14,4 percenta a na oddeleniach a klinikách anestézie a intenzívnej medicíny – 9,5 percenta z počtu hospitalizovaných. Na interných klinikách a oddeleniach druhý rok pokračuje výrazný prepad incidencie na 1,7 percenta a tiež na chirurgických klinikách a oddeleniach na jedno percento.

Výskyt nemocničných nákaz stúpa s hospitalizáciami. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Podľa renomovaných slovenských odborníkov, zaoberajúcich sa touto problematikou, nízke čísla nemusia vypovedať o kvalite zdravotníckych zariadení v tom-ktorom kraji. „Renomované zdravotnícke zariadenia vo vyspelých štátoch Európy, napríklad v Nemecku či Rakúsku, uvádzajú incidenciu od štyroch do osem percent. Problematika výskytu týchto nákaz, boj proti nim, ako aj preventívne opatrenia, sa ešte stále v slovenských zdravotníckych zariadeniach podceňujú. V niektorých oblastiach, ktoré sa venujú monitorovaniu týchto nákaz zodpovednejšie, nám nahlasujú niekoľkonásobne vyšší výskyt nemocničných nákaz, ako je uvádzaná vlaňajšia incidencia,” konštatoval Lokša.

Snahou slovenských odborníkov je preto skvalitniť hlásnu službu, aby sa lekári a ďalší odborníci neriadili dnes ešte stále rozšíreným „pravidlom”, že keď nákazu nenahlásia, nebudú problémy.

Ako konštatujú odborníci aj v ďalších prednáškach, táto téma je permanentne aktuálna hlavne pre svoju potenciálnu nebezpečnosť a v konečnom dôsledku aj ekonomickú náročnosť. Za najúčinnejšiu zbraň v boji proti nim považujú dôslednú a účinnú prevenciu. Je preto neustále potrebné myslieť na to, že väčšina nemocničných nákaz sa prenáša rukami. Je teda potrebné používať rukavice, pacientov triediť a izolovať podľa rizika infekcie, ale i kolonizácie mikroorganizmami. Účinná a účelová by mala byť aj dezinfekcia s najväčším dôrazom na oddelenia s intenzívnou starostlivosťou, na operačných a zákrokových sálach.