Domáce Presskové správy Tlačové správy

ÚVO precizuje boj proti korupcii vo verejnom obstarávaní

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Úrad pre verejné obstarávanie systematicky pracuje na zdokonaľovaní opatrení v rámci boja proti korupcii v zákazkách financovaných z verejných zdrojov. „Jednou z priorít, ktoré som si po nástupe do funkcie predsedu úradu vytýčil, je účinnejší boj proti korupcii vo verejnom obstarávaní. Zasadil som ho do nového rámca opatrení, ktorý systematicky a súhrnne pokrýva boj proti nekalým praktikám v zákazkách financovaných z verejných zdrojov. Tento nový rámec  opatrení vytýčil úrad na jar, keď podpísal novú systémovú spoluprácu s Generálnou prokuratúrou (GP), Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) a Protimonopolným úradom (PMÚ),” hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad v rámci tejto novej spolupráce so spomínanými štátnymi orgánmi už urobil niekoľko krokov. „Za posledné mesiace sa úrad v niekoľkých prípadoch obrátil na Generálnu prokuratúru. Príkladom je postúpenie prípadu mesta Holíč, kde úrad vlastným šetrením preukázal konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní, za čo mestu uložil aj pokutu. Ďalší z príkladov sa týka siedmich obcí zo stredného Slovenska, ktorým úrad uložil pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek Stavebné práce- Modernizácia verejného osvetlenia. Keďže úrad mal podozrenie z nekalých praktík v daných zákazkách, v apríli v týchto konaniach podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, podania zaslal aj na NKÚ a PMÚ. Generálna prokuratúra úrad informovala, že predmetné konanie postúpila na Národnú kriminálnu agentúru,” vysvetľuje M. Hlivák.

S príchodom nového vedenia úradu bola rovnako tak nastavená aj nová koncepcia kontrolných zoznamov v rámci interného vyhodnocovacieho systému pri uskutočnení kontrol, a následnej detekcii možných vplyvov, indikujúcich možné podvodné konanie, či konflikt záujmov. Úrad taktiež pravidelne zabezpečuje účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách zameraných  na problematiku boja proti korupcii a priebežne plní úlohy stanovené v uznesení č. 517/2011, ktorým bol prijatý Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike.

Úrad svoje protikorupčné opatrenia prezentoval na fóre nazvanom Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi  pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku, ktoré realizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s OECD ( dňa 26.7.2018 v hoteli Austria Trend Hotel Bratislava). „Kolegovia na tomto fóre prezentovali, okrem protikorupčných opatrení,  aj našu novú spoluprácu v rámci kontroly eurofondových zákaziek s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, konkrétne Orgánom auditu. Ozrejmili tiež spoluprácu úradu so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré bude súčinné aj pri nahlasovaní zistených nekalých praktík vo verejnom obstarávaní v jednotlivých obciach a mestách. ÚVO sa zároveň v rámci proklientského prístupu snaží eliminovať nesprávnu aplikáciu zákona. Úrad pod mojim vedením bude pokračovať v precizovaní opatrení, ktoré zamedzia podvodom a nekalým praktikám vo verejnom obstarávaní. A tieto naše poznatky a skúsenosti budeme aj naďalej s ostatnými štátnymi orgánmi, ale aj s medzinárodnými organizáciami ako OECD či OLAF, s ktorými sme nadviazali novú spoluprácu,  zdieľať,” uzatvára Miroslav Hlivák.