Komárno Nitra Regióny

Štátni cestári dočasne podoprú Alžbetin most v Komárne. Chcú ho zachrániť

Zdroj: TASR / Milan Drozd

KOMÁRNO – Slovenská správa ciest chce dočasne podoprieť most nad Váhom v Komárne v rámci jeho záchrany. Podopretie bude riešené ako dočasný pilier v strede rozpätia mosta. Súčasťou stavebných prác za predpokladanú cenu 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), podľa vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk, je dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, a to s náležitosťami dokumentácií pre stavebné povolenie a na ponuku.

 

“Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické, ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,” uviedli cestári. Nasledovať bude na základe povolenia a súhlasov dočasné podopretie mosta. Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie je projekt vypracovaný spoločnosťou Stavokov Projekt, s. r. o., Trenčín.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 23. septembra, ponuky musia byť viazané minimálne dvanásť mesiacov. Uchádzači majú predložiť zoznam realizovaných prác na stavbe mostov vo vodnom toku za posledných päť rokov v hodnote minimálne 1 mil. eur, z toho jedna referencia musí mať hodnotu najmenej 700 tis. eur bez DPH.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy v dĺžke 3 180 kilometrov a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.