Domáca Domáce Ekonomika Koronavírus Politika

Slovenskí podnikatelia by mohli v dôsledku krízy požiadať o dočasnú ochranu. Poslanci o návrhu budú ešte hovoriť

Zdroj: Glob.sk / David Duducz

BRATISLAVA – Podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku by mohli požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, ktorú v utorok odsúhlasila vláda. Kabinet navrhuje prerokovať návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 

Zo schváleného návrhu vyplýva, že podnikatelia by mohli získať dočasnú ochranu, ak ju budú potrebovať z dôvodu tlaku ich veriteľov. Žiadať o ňu by mohol podať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v SR, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku. Opatrenie by malo trvať do 1. októbra 2020, pričom vláda by ju mohla predĺžiť, no najdlhšie do konca roka 2020.

Dočasná ochrana by mala podľa navrhovanej legislatívy spočívať najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva či upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Ďalej by sa mohli upraviť pravidlá možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidlá možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením. Prerušiť by sa tiež mohlo plynutie lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov. Návrh hovorí aj o podpore financovania počas dočasnej ochrany.

Dočasná ochrana by sa nemala použiť na vybrané finančné inštitúcie, keďže podľa rezortu spravodlivosti potrebujú osobitné riešenie ich problémov. Nemala by sa teda vzťahovať napríklad na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zdravotnú poisťovňu či správcovskú spoločnosť.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mala byť účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.