Presskové správy Top

Sankcie za spravodajstvo? RTVS rozhodnutie zatiaľ nedostal

BRATISLAVA – Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zatiaľ nedostal písomné stanovisko od Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k pokute za neobjektívne spravodajstvo. „Vyjadríme sa k nemu a zvážime ďalšie kroky až po jeho doručení a oboznámení sa s ním,“ uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Reagovala tak na pokutu, ktorú RVR uložila RTVS na zasadnutí v stredu 18. apríla.

Televízna Jednotka musí na základe rozhodnutia rady odvysielať oznam o porušení zákona za porušenie zákonných pravidiel objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Voči sankcii sa RTVS môže odvolať na súde. Ako SITA informovali z RVR, interná lehota na vyhotovenie a doručenie rozhodnutia rady je 18. máj.

Nefinančnú pokutu dala licenčná rada v súvislosti s vysielaním príspevku v Správach RTVS 20. októbra 2017 o priebehu parlamentných volieb v ČR a údajnom vplyve lídra strany ANO Andreja Babiša na médiá, ktoré vlastnil. Konkrétne išlo o reportáž z Prahy „Česko volí – viaceré strany odmietli vládu s Babišovým ANO“ o situácii na českej politickej scéne, náraste podpory antisystémových strán a prepade tradičných subjektov pravice a ľavice ako aj vysokej podpore strany Andreja Babiša.

V pracovnom materiáli na rokovanie 18. apríla navrhla Kancelária RVR ako odborný orgán rady členom RVR správne konanie voči RTVS zastaviť. Svoj odborný postoj zdôvodnila v 15-stranovom materiáli na deviatich stranách. Členovia RVR hlasovaním názor Kancelárie RVR nepotvrdili.

Zo záznamu o hlasovaní členov rady z 18. apríla o sankcii pre RTVS vyplýva, že za porušenie ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii o objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovaní názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru hlasovalo všetkých osem členov RVR. Za sankciu – povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona hlasovali šiesti, zdržal sa jeden a proti bol jeden.

Kancelária RVR navrhla správne konanie voči RTVS zastaviť. Ako sa uvádza v závere analýzy Kancelárie RVR „úlohou spravodajstva je aktuálne informovať o skutočnostiach spoločenského významu, čím boli v danom prípade aktuality v súvislosti s volebnou situáciou v Českej republike a aspektmi, ktoré stoja za podporou Andreja Babiša, predsedu politickej strany ANO, ktorá bola favoritom volieb. Príspevok sa podrobne nevenoval kauze Čapí hnízdo a neanalyzoval otázku majetkových vzťahov Babiša. Sme toho názoru, že informácie, ktoré odzneli v príspevku, dotvárali jeho kontext a neboli doň zasadené bez dramaturgického odôvodnenia. Zo záznamu vysielania je zrejmé, že vysielateľ sa nestránil rôznych názorov na otázku objektivity médií s majetkovou účasťou Andreja Babiša a zabezpečil, aby i informácie kontroverzného charakteru boli konfrontované priamo stanoviskom Andreja Babiša, či už priamym alebo reprodukovaným (redaktorkou). Domnievame sa, že celkové vyznenie príspevku je objektívne a nestranné a nezaznamenali sme žiadnu skutočnosť, ktorá by ovplyvnila informačnú hodnotu príspevku. Spracovanie príspevku, ako i skutočnosti, ktoré v ňom odzneli, neboli spôsobilé ovplyvniť úsudok divákov na poskytovanú spravodajskú informáciu, keďže nepôsobili hodnotiaco či kriticky. Informácie boli relevantné a máme za to, že spracovaním príspevku divák nemohol nadobudnúť mylnú predstavu o odvysielaných informáciách“. Kancelária RVR preto vyjadrila názor, že príspevok v odvysielanej podobe „sa nedostal do kolízie s verejným záujmom a neohrozil právo verejnosti na informácie a v podmienkach demokratického pluralitného štátu nie je odôvodnené zasiahnuť do práva na slobodu prejavu vysielateľa“.

Ako uviedla hovorkyňa RVR, rozhodnutie o uložení sankcie nadobudne právoplatnosť jeho doručením RTVS. Následne je vysielateľ povinný oznam odvysielať v rozsahu, forme a vysielacom čase určenom radou. „Voči rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Ak povinnosť odvysielať oznam vysielateľ nesplní, rada mu uloží sankciu vo forme pokuty v rozpätí od 3 319 eur do 165 969 eur (suma platí pre televízie),“ doplnila hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková s tým, že akékoľvek rozhodnutie RVR je možné napadnúť správnou žalobou.

Od začiatku roku 2017 do dnešného dňa udelila RVR verejnoprávnemu RTVS päť sankcií za porušenie zákonných pravidiel na zaistenie všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby; objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru. Z nich štyri vo forme upozornenia na porušenie zákona a jednu vo forme povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona, dodala Lucia Michelčíková.

Foto: SITA / AP /Petr David Josek