Bratislava Regióny Top

Ružinov zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Nemali by ste tam chýbať

BRATISLAVA/RUŽINOV – Priama demokracia sa na Slovensku vykonáva najmä prostredníctvom referenda na miestnej či celoštátnej úrovni. Druhým, výrazne menej využívaným nástrojom, je verejné zhromaždenie obyvateľov obce. To predstavuje priamy spôsob uskutočňovania samosprávy priamo obyvateľmi obce.

Verejné zhromaždenia obyvateľov obcí sú zakomponované aj do Ústavy SR.  Zo štúdie, ktorú ešte v roku 2013 vypracoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, sa dozvieme, že na rozdiel od referenda ústava neustanovuje, že spôsob uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce má upraviť zákon. Zákon o obecnom zriadení síce obsahuje ustanovenia o zhromaždení obyvateľov obce, ich uskutočňovanie však nie je nijako bližšie týmto, ani iným zákonom upravené.

To vedie aj k dvojakému prístupu k interpretácii toho, či sú vlastne verejné zhromaždenia obyvateľov obce záväzné, či nie.

Podľa niektorých je verejné zhromaždenie obyvateľov obce jeden z troch rovnocenných spôsobov, akým obyvatelia obce vykonávajú samosprávu obce. Podľa R. Drutarovského je rozhodnutie verejného zhromaždenia obyvateľov obce záväzné pre priamo volené orgány obce, t. j. pre zastupiteľstvo a starostu, ktoré by ho pri svojej rozhodovacej činnosti mali rešpektovať.

Na druhú stranu ústavný právnik J. Drgonec si myslí, že „Ústava SR neurčuje právny účinok rokovania na zhromaždení obyvateľov obce. Jednoznačný právny účinok neurčuje ani § 11b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov … Právna úprava neurčuje podiel obyvateľov obce, ktorí sa zhromaždenia obyvateľov obce musia zúčastniť, aby na ňom mohli prijať všeobecne záväzné závery. Právna úprava neustanovuje, že zhromaždenie obyvateľov obce má pôsobnosť rozhodnúť o obecnej veci. Závery prijaté na zhromaždení obyvateľov obce sú neformálne, nespája sa s nimi právny účinok. Zhromaždenie obyvateľov obce možno hodnotiť ako miestny plebiscit. Názory prezentované na zhromaždení obyvateľov obce môžu mať odporúčací charakter pre orgány obce.“ 

V štúdii Konzervatívneho inštitútu  M. R. Štefánika sa ale našla aj stredná cesta. Podľa nej neexistuje žiadna prekážka, ktorá by bránila obecnému zastupiteľstvu upraviť podmienky organizovania zhromaždení obyvateľov obce takým spôsobom, aby jeho výsledky vyvolávali nejaké právne účinky, vrátane ich záväznosti. Prípadne možno takto ustanoviť podmienky, pri splnení ktorých budú výsledky zhromaždenia obyvateľov obce záväzné.

Tento neobvyklý spôsobom, spolu s právne nejasným výsledkom, čo verejné zhromaždenie obyvateľov obce bude pre Ružinov vlastne znamenať, sa Ružinovčania stretnú k územným plánom zón, stavebným uzáverám a investičným zámerom v Ružinove a to 31. januára 2018 od 17:30 hod. do 19:30 hod. vo veľkej zasadačke miestneho úradu, Mierová 21.

FOTO: Ružinovčan.sk