Prešov Regióny

Rómski študenti vysokých škôl môžu získať štipendium

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Milan Kapusta

PREŠOV – Rómski študenti, ktorí študujú v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu na štátom akreditovaných univerzitách na Slovensku, môžu získať prospechové akademické štipendium. Štipendijný program Roma Education Fund (ŠP REF) vyhlasuje nové kolo štipendijného programu Roma Memorial University Scholarship (RMUSP) na akademický rok 2019 až 2020. Termín na podávanie prihlášok je do 17. mája 2019.

 

“Hlavným cieľom ŠP REF je prispieť k vytvoreniu dostatočne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní. Rovnako budú mať zručnosti a kvalifikáciu, ktorá im umožní stať sa profesionálmi vo svojom odbore, ale zostať aj pevne spojení s rómskou komunitou a podporovať jej ďalší rozvoj a inklúziu do širšej spoločnosti,” uviedla národná koordinátorka programu Stanislava Dzuríková.

Program podporí denných aj externých študentov. Externí študenti môžu získať podporu, len ak študujú na magisterskom a vyššom stupni štúdia. Výška základného štipendia v rámci programu RMUSP na jeden akademický mesiac je 80 eur. V prípade dostatočného objemu zdrojov môže ŠP REF ako súčasť štipendia – čiastočne alebo v plnej miere – pokryť aj náklady na školné. Štipendium RMUSP je určené na pokrytie nákladov spojených so štúdiom, ako sú napríklad náklady na učebnice, poplatky za skúšky, a čiastočne aj na pokrytie životných nákladov.

“S ohľadom na filozofiu programu vytvoriť dostatočne veľkú skupinu Rómov, ktorí zostanú pevne spojení s rómskou komunitou, sme v roku 2017 zaviedli do programu nový prvok – dobrovoľnícku prácu v prospech Rómov. Pri posudzovaní žiadostí budeme prihliadať aj na to,” upozornil národný facilitátor Nadácie REF Slovensko Viktor Teru.

Kapacita je obmedzená

Rómsky vzdelávací fond prioritne podporí študentov prírodných vied, IT a inžinierskych odborov, interdisciplinárnych vied, zdravotníckych odborov a tiež pedagogických odborov. “Je potrebné, aby si uchádzač o štipendium pozorne preštudoval podmienky a požiadavky programu a v prípade nejasností kontaktoval koordinátorku programu pred stanovenou uzávierkou. Kapacita programu je obmedzená, uspieť budú môcť len uchádzači, ktorí podajú kompletnú prihlášku obsahujúcu všetky požadované prílohy,” doplnila Dzuríková.

Nadácia Rómsky vzdelávací fond Slovensko bola založená v roku 2014. Od svojho založenia poskytla 492 štipendií pre študentov vysokých škôl, 1472 štipendií pre študentov na stredných školách. Pri podpore študentov stredných škôl sa nadácia osobitne venuje študentkám, ktoré študujú na stredných pedagogických školách. Od roku 2018 realizuje program zameraný na podporu vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov, ktorý podporuje ich uplatnenie na trhu práce. Okrem toho sa nadácia dlhodobo venuje aj oblasti mentoringu a tútoringu.