Domáce Kauzy Košice Politika Regióny

Rašimu nezarátali v župných voľbách 88 hlasov, zistil Ústavný súd. Jeho volebná sťažnosť sa bude ďalej riešiť

Richard Raši - Zdroj: SITA/Diana Černáková

KOŠICE– Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR na neverejnom zasadaní rozhodlo o pokračovaní v konaní o volebnej sťažnosti Richarda Rašiho, ktorý namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré sa konali 4. novembra 2017. Ústavný súd dnes o tom informoval v tlačovej správe z neverejného rokovania pléna.

Ako uviedla predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková vo vyjadrení k niektorým článkom v médiách týkajúcich sa volieb predsedu KSK, podanie sťažovateľa bolo ústavnému súdu doručené 15. novembra 2017 o 22:01, teda v zákonnej 10-dňovej lehote. Sťažnosť bola po doručení do podateľne ústavného súdu elektronicky pridelená sudcovi spravodajcovi Lajosovi Mészárosovi. Celý procesný postup po doručení podania je vo výhradnej právomoci sudcu spravodajcu. Sudca spravodajca rozhoduje o tom, či sťažnosť odloží, alebo predloží plénu ústavného súdu návrh na odmietnutie sťažnosti, okrem iného aj z dôvodu oneskoreného podania návrhu, alebo predloží plénu ústavného súdu návrh na prijatie sťažnosti na ďalšie konanie. „Bolo teda na výlučnom posúdení sudcu spravodajcu, aký procesný postup zvolí. Akýkoľvek zásah do tejto právomoci by predstavoval zásah do nezávislosti sudcu spravodajcu a narušenie princípu práva na zákonného sudcu,“ zdôraznila Macejková. Dodala, že ústavný súd rozhoduje v pléne o ústavnosti a zákonnosti volieb a je výlučne na právnom posúdení 13-členného pléna ústavného súdu, či sťažnosť odmietne, alebo prijme na ďalšie konanie.

Ústavný súd v Košiciach. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

„V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že sudca spravodajca Lajos Mészáros predložil plénu ústavného súdu návrh uznesenia o odmietnutí sťažnosti z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí, pričom ako ďalší možný dôvod odmietnutia predmetnej sťažnosti uviedol zjavnú neopodstatnenosť návrhu, ku ktorej dospel po prepočítaní hlasovacích lístkov v dotknutom volebnom okrsku,“ uviedla Macejková. Dodala, že prepočítanie hlasovacích lístkov pritom inicioval sám sudca spravodajca, ktorý po oboznámení sa so zápisnicou okrskovej volebnej komisie zistil, že sťažovateľ ako kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja získal podľa zápisnice nula platných hlasov.

Po prepočítaní hlasovacích lístkov však bolo zistené, že sťažovateľovi ako kandidátovi na predsedu Košického samosprávneho kraja bolo vo volebnom okrsku 1 obce Zemplínska Široká odovzdaných 88 platných hlasov, čo nereflektuje zápisnica a ani oficiálne výsledky volieb uverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Na základe týchto zistení sudca spravodajca konštatoval, že opísané pochybenie okrskovej volebnej komisie nie je spôsobilé založiť nezákonnosť či neústavnosť volieb, keďže uvedených 88 hlasov v prospech sťažovateľa nič nemení na konečnom výsledku volieb predsedu Košického samosprávneho kraja a nemení víťaza volieb predsedu Košického samosprávneho kraja.

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková. Zdroj: TASR – Martin Baumann

Keďže na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu 31. januára 2018 návrh uznesenia predložený sudcom spravodajcom nezískal ústavou stanovený počet sedem hlasov sudcov ústavného súdu, sťažnosť sťažovateľa sa považuje za prijatú na ďalšie konanie. Plénum ústavného súdu na neverejnom zasadnutí zároveň uznesením prerušilo konanie o predmetnej sťažnosti až do prešetrenia sťažovateľom podaného trestného oznámenia orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. príslušnými orgánmi verejnej moci.

„Vzhľadom na to, že odpadla prekážka, pre ktorú bolo predmetné konanie prerušené, plénum ústavného súdu sa na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2018 uznieslo, že v konaní o sťažnosti Richarda Rašiho pokračuje,“ informovala Macejková. V ďalšom konaní bude ústavný súd pokračovať vo vykonávaní procesných úkonov smerujúcich k vydaniu meritórneho rozhodnutia vo veci a účastníkom konania, teda aj odporcovi a jeho právnej zástupkyni bude umožnené vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa predmetného konania.