Regióny Top

Raši nechce, aby ľudia v Košiciach rozhodovali o mestských častiach

BRATISLAVA – O zrušení, zlúčení, alebo rozdelení mestských častí Košíc by už nemali mať možnosť rozhodovať obyvatelia Košíc. S takýmto návrhom prichádza do parlamentu poslanec NR SR a primátor Košíc Richard Raši (Smer-SD).

V prvom čítaní bude o jeho návrhu rozhodovať zákonodarný zbor vo februári. V súčasnosti o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo (MZ) všeobecne záväzným nariadením, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

VZN môžu odmietnuť v referende

Takéto všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vytvárajú, zrušujú, zlučujú alebo rozdeľujú mestské časti, môžu obyvatelia v územne dotknutých mestských častiach odmietnuť v referende mestskej časti do 120 dní od jeho platnosti.

Ak obyvatelia v žiadnej z územne dotknutých mestských častí v referende mestskej časti VZN mesta v tejto lehote neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak obyvatelia aspoň v jednej územne dotknutej mestskej časti predmetné VZN mesta v referende mestskej časti odmietnu, môže byť predložený na rokovanie MZ návrh VZN mesta dotýkajúci sa tejto mestskej časti najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí.

Rašiho argumenty

Raši pri predložení návrhu argumentuje tým, že možnosť mestskej časti odmietnuť zmenu územného usporiadania znamená prakticky právo veta. „V praxi to predstavuje s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nerealizovateľný spôsob zníženia počtu mestských častí,“ uvádza primátor Košíc.

Mesto Košice tvorí 22 mestských častí, ktoré sú vymenované v prílohe zákona o meste Košice. „Cieľom navrhovanej zmeny zákona o meste Košice je zjednodušenie procesu, ktorým môže dôjsť k budúcej zmene v usporiadaní mestských častí v Košiciach,“ tvrdí Raši. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením zo dňa 12. decembra 2016 požiadalo Národnú radu Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na novele zákona o meste Košice.

Čo je cieľom zmeny?

„Cieľom zmeny zákona je presunutie samotného rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste Košice, čo sa týka mestských častí, z celoštátnej úrovne na hlavného nositeľa samosprávy v meste Košice. Podľa navrhovanej zmeny by o štruktúre mestských častí rozhodovalo MZ v rámci štatútu mesta, pričom do rozhodovacieho procesu sa zaraďuje aj Rada starostov ako kolektívny orgán zástupcov všetkých mestských častí, ktorému umožňuje využiť právo veta voči príslušnému uzneseniu mestského zastupiteľstva. MZ je však oprávnené prelomiť zamietavé stanovisko Rady starostov, avšak vyššou (kvalifikovanou) väčšinou – 3/5 väčšinou všetkých poslancov,“ uvádza Raši v predkladacej správe s tým, že takto sa vhodne demonštruje postavenie jednotlivých samosprávnych orgánov na úrovni mesta Košice.

Použitie kvalifikovanej väčšiny MZ pri rozhodovaní o danej problematike by podľa neho malo predstavovať garanciu určitej stability usporiadania MČ aj v ďalšom období.

Foto: SITA