Spoločnosť Zahraničné

Rakúsko podľa EÚ spravilo chybu. Komisia mu zaslala výzvu, dvojaké vyplácanie prídavkov nie je v poriadku

V Rakúsku pracuje mnoho ľudí zo Slovenska, predovšetkým opatrovateliek. Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

BRATISLAVA – Európska komisia sa vo štvrtok rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Tá sa týka nových právnych predpisov, podľa ktorých sa na občanov EÚ pracujúcich v Rakúsku vzťahuje indexácia rodinných dávok a daňových úľav, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí. Informovala o tom komisia prostredníctvom tlačovej správy.

Glob.sk o tejto sizuácií informoval TU. 

V Rakúsku budú rodinné dávky a daňové úľavy na deti s bydliskom v inom členskom štáte od 1. januára 2019 závisieť od životných nákladov v uvedenom členskom štáte. Znamená to, že mnohí občania EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku a prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia a daňového systému rovnako ako miestni pracovníci, by dostali menej dávok len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte.

Dve triedy občanov?

“Náš jednotný trh je založený na spravodlivosti a rovnakom zaobchádzaní. V EÚ nemáme druhotriednych pracovníkov. Ak mobilní pracovníci prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia rovnako ako miestni pracovníci, mali by dostávať tie isté dávky aj vtedy, ak ich deti žijú v inom členskom štáte. V EÚ nemáme ani druhotriedne deti,” uviedla komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Pravidlá EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia neumožňujú, aby členské štáty znížili peňažné dávky poskytované osobám poisteným podľa ich právnych predpisov len z toho dôvodu, že tieto osoby alebo ich rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte. Tieto pravidlá podľa komisie okrem toho zakazujú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.

Akékoľvek zníženie rodinných dávok len z toho dôvodu, že deti majú bydlisko v zahraničí, predstavuje porušenie pravidiel EÚ týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, ako aj zásady rovnakého zaobchádzania v prípade pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, pokiaľ ide o sociálne a daňové výhody.

Oficiálny začiatok procesu

Zaslaním formálnej výzvy Rakúsku Európska komisia oficiálne začala postup v prípade nesplnenia povinnosti. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy komisie. V opačnom prípade sa komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Komisia predložila revíziu pravidiel týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v decembri 2016. Členské štáty EÚ dospeli k dohode o tomto návrhu v júni 2018. Európsky parlament o návrhu hlasoval v decembri 2018. Niektorí členovia Rady a Parlamentu navrhovali, aby sa umožnila indexácia rodinných dávok poskytovaných na deti s bydliskom v zahraničí, tieto návrhy však boli jasne zamietnuté. V súčasnosti tieto tri inštitúcie medzi sebou rokujú, s cieľom dosiahnuť kompromis.

Zásada rovnakého zaobchádzania zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, či už priamu alebo nepriamu, na základe štátnej príslušnosti. Rakúsky mechanizmus indexácie je podľa komisie diskriminačný, pretože vedie k zníženiu rodinných dávok a daňových úľav pre pracovníkov v Rakúsku len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte. Skutočnosť, že v takomto členskom štáte sú nižšie životné náklady ako v Rakúsku nie je v prípade dávky vyplácanej ako paušálna suma relevantné a nesúvisí podľa komisie so skutočnými nákladmi na vyživovanie dieťaťa.