Poprad Prešov Regióny

Proti rozšíreniu výstavby na Kvetnici v Poprade vznikla petícia. Signatári považujú komunikáciu mesta za nedostatočnú

Zdroj: TASR / Adriána Hudecová

POPRAD – Proti výstavbe v lokalite oproti kameňolomu v popradskej mestskej časti Kvetnica vznikla petícia. Jej autorkou je Zuzana Tökölyová, ktorá zároveň proti zámeru rozširovania obytnej zástavby v tejto oblasti vzniesla aj pripomienku.

„Mesto Poprad trpí nedostatkom dostupných plôch súvislej zelene a parkov. Ukrajovanie z územia, ktoré slúži pre aktívny oddych a rekreáciu na úkor výstavby nadštandardného bývania, považujeme za nežiaduce a v rozpore s činnosťou mesta vo verejnom záujme jeho obyvateľov,“ uvádza v dôvodoch petície. Vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková ohľadom petície uviedla, že verejnosť má právo vyjadriť sa k prebiehajúcej zmene a doplnku územného plánu mesta v určenej lehote zákonom stanoveným spôsobom. „Pripomienky verejnosti budú prerokované v súlade so stavebným zákonom,“ upozornila Horáková.

K uvedenej lokalite je podľa nej potrebné povedať, že táto plocha bola v územnom pláne mesta určená na bývanie už v roku 2011, následne o dva roky neskôr bola zmenená na plochu telovýchovy, športu, rekreácie a cestovného ruchu. „Teraz máme požiadavku na zmenu opäť na bývanie v rodinných a bytových domoch a na plochy rekreácie, športu a cestovného ruchu. Mení sa teda čiastočne účel využívania, výstavba ako taká tam povolená územným plánom bola,“ objasnila Horáková.

Zvýšená záťaž na životné prostredie

Dodala, že tak ako vtedy, aj teraz návrh zmeny a doplnku bude predmetom posúdenia všetkých dotknutých orgánov. „Organizátorka petície si zrejme neoverila, a tým pádom pravdepodobne aj zavádza ostatných občanov, súčasné využitie územia, ktoré na výstavbu už určené je aj v dnešnom platnom územnom pláne,“ skonštatovala vedúca odboru výstavby s tým, že prípadná petícia doručená na mesto bude vybavená v súlade so zákonom.

Podľa Tökölyovej však rozširovanie osídľovania v okolí Kvetnice znamená zvýšenú záťaž na životné prostredie a tiež zvýšený pohyb osôb v lokalite mestských lesov. „To môže neskôr viesť až ku prekročeniu únosnej kapacity mestskej rekreačnej zóny i možnej strate atraktivity a hlavnej funkcie tohto miesta,“ upozornila. Mesto podľa nej plánuje vydať stavebné povolenie na stovky až tisíce nových objektov, z ktorých drvivá väčšina bude stáť na tzv. „zelenej lúke“.

Nedostatočná komunikácia

„Komunikáciu mesta s obyvateľmi v tejto veci považujem za nedostatočnú. Samospráva nedisponuje nezávislými odbornými hodnoteniami a posudkami o meniacom sa stave lokality bývalého kameňolomu, navzdory hydrologickej nestabilite lomu. Zahraniční aj domáci odborníci z oblasti životného prostredia nám poskytli stanoviská, ktoré potvrdzujú možnú prítomnosť environmentálnych hazardov pre výstavbu v bezprostrednej blízkosti bývalého lomu,“ zdôraznila autorka petície. Dodala, že v lokalite doposiaľ neprebehol ani botanický a zoologický prieskum, ktorý by zisťoval výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Súčasný územný plán podľa nej dokonca neuznáva zaplavený lom ani ako „vodnú plochu“.

Novú výstavbu na Kvetnici preto považuje za nezlučiteľnú so zákonom o ochrane prírody a krajiny a zámer by podľa nej priniesol degradáciu tohto jedinečného a nenahraditeľného územia. Signatári petície v tejto súvislosti žiadajú zohľadnenie rôznorodých záujmov obyvateľov mesta a o vyhotovenie a zverejnenie nezávislých odborných posudkov o monitorovaní a stave životného prostredia v tejto lokalite. „Chceme, aby sa mesto sústredilo na rekonštrukciu a funkčné využitie územia chátrajúceho historického areálu Kvetnice a do tej doby nerozširovalo výstavbu na nezastavených plochách,“ uzavrela Tökölyová.