Domáce Kauzy Poprad Prešov Regióny

Kauza Veľký Slavkov je ukončená. Súd rozhodol o náhrade škody

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

PREŠOV – V pozemkovej kauze Veľký Slavkov Okresný súd Prešov v utorok zamietol žalobu voči Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) o zaplatenie viac ako 23 miliónov eur plus úroky z omeškania od roku 2008. Žalobcom bola aktuálne spoločnosť DIGITAL FLOOR LTD registrovaná vo Veľkej Británii, ktorej pohľadávku postúpila cyperská firma Delmeza Limited. Ide o jeden z troch sporov v kauze, v ktorých je SPF žalovaný o náhradu údajnej škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania.

 

Žalujúca strana sa na pojednávanie nedostavila. Ako o tom sudca informoval, požiadala deň predtým o odročenie pojednávania s cieľom zvolenia si svojho právneho zástupcu. Tento dôvod však súd neuznal ako dôležitý. “Pokiaľ niekto nadobúda pohľadávku, a to za akúkoľvek odplatu, nepochybne sa oboznámil so stavom uvedenej pohľadávky a mal by vedieť, do čoho vstupuje,” povedal. Právny zástupca SPF navrhol na pojednávaní, aby súd rozhodol o žalobe rozsudkom pre zmeškanie. “Súd v takomto prípade žalobu vždy zamieta,” konštatoval sudca. Súd zároveň priznal SPF nárok na náhradu trov konania zo strany žalobcu.

Proti rozsudku podľa sudcu odvolanie nie je prípustné okrem prípadov, ak neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia. “Strana žalobcu môže podať ešte žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty z ospravedlniteľného dôvodu,” uviedol.

Súdy riešia aj ďalšie dve žaloby SPF

Právny zástupca SPF Michal Mandzák rozsudok privítal. “Som rád, že súd dnes žalobu v celom rozsahu zamietol a vyrovnal sa tak s fiktívnym nárokom uplatňovaným voči štátu v celkovej astronomickej výške 200 miliónov eur. Jednoznačne si myslím, že Slovenský pozemkový fond nepochybil, neporušil zákon, a preto sa tieto spoločnosti nemôžu domáhať náhrady škody,” povedal novinárom.

Súdy prvého stupňa rozhodujú o ďalších dvoch žalobách voči SPF – v jednej ide o istinu približne 60 miliónov eur a v druhej zhruba o 15 miliónov eur. Nároky sa týkajú údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. “Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s. r. o., a ARent, a. s., odvodzujú, že išlo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil. Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru,” informoval o sporoch SPF.