Domáce Politika Spoločnosť

Postavenie národnostných menšín u nás sa zlepšuje. Posledné dva roky boli významné

Postavenie národnostných menšín u nás sa zlepšuje. FOTO TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Národnostné menšiny zaznamenali posun v prijímaní strategických a koncepčných dokumentov či legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú najmä ich postavenia a práv. Prijatie zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín a jeho konštituovanie totiž posilnilo participáciu menšín na rozhodovaní o prideľovaní finančných prostriedkov na kultúru menšín. Vyplýva to zo Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 – 2018.

 

Hoci boli uplynulé dva roky z pohľadu príslušníkov národnostných menšín mimoriadne významné, podľa správy však naďalej pretrvávajú značné rezervy vo viacerých oblastiach. Doposiaľ totiž nie sú v plnej miere naplnené zákonné povinnosti v praxi. Správa prízvukuje, že ochrana práv príslušníkov národnostných menšín je celospoločenskou úlohou. “Je potrebné si uvedomiť, akú významnú rolu okrem orgánov štátnej správy v procese ochrany a posilnenia identity príslušníkov národnostných menšín zohrávajú orgány samospráv, či už na úrovni vyšších územných celkov, alebo obcí. Je potrebné, aby sa v rámci zákonných možností venovali vo väčšej miere tejto otázke formou vytvorenia základných participačných mechanizmov vo svojej kompetencii v oblasti kultúry národnostných menšín, v oblasti používania jazykov národnostných menšín a národnostného školstva,” uvádza sa v správe. Informatívny materiál, ktorý predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prostredníctvom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, vláda na dnešnom rokovaní schválila.

Významným posilnením inštitucionálneho zabezpečenia v oblasti kultúry bol taktiež vznik Sekcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín v rámci rezortu kultúry. Na úrovní tvorby stratégií v tejto oblasti bolo podstatným krokom započatie prípravy Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030.

V sledovanom období bol významný posun v budovaní inštitucionálneho zázemia výchovy a vzdelávania detí príslušníkov národnostných menšín. Podľa správy k nim patrí predovšetkým zriadenie samostatnej Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v rámci ministerstva školstva. K praktickému riešeniu otvorených otázok v oblasti školstva prispeli novely právnych predpisov, ktoré viedli k zvýšeniu normatívu na žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, úhrade cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Pozitívnym krokom v tejto oblasti bolo aj schválenie nových rámcových učebných plánov pre základné školy a gymnáziá s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Problém je v praxi

Pokiaľ ide o používanie jazyka národnostných menšín, správa uvádza napríklad rozšírenie pôsobnosti splnomocnenca o možnosť predkladať návrhy v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení súvisiacich s používaním jazykov národnostných menšín či legislatívne kroky týkajúce sa dopravných značiek, železníc, vzdelávania štátnych zamestnancov. Takisto konštatuje, že sú zverejnené preklady najvýznamnejších právnych predpisov v jazykoch národnostných menšín. Mierne zlepšenie nastalo aj v oblasti používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku.

Podľa správy nie sú v plnej miere naplnené zákonné povinnosti v praxi. “Nejde len o súlad noriem a zákonov vo všeobecnosti, ale predovšetkým o praktický výkon národnostnej politiky štátu, o dostupnosť, vymáhateľnosť a kvalitu konkrétnych menšinových práv. Za jeden z najvážnejších dôvodov aktuálneho stavu označujú tie orgány a inštitúcie, ktoré majú konkrétne oblasti vo svojej gescii, nedostatok finančných prostriedkov. Preto je potrebné pristupovať k tvorbe rozpočtov orgánov ústrednej štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy a všetkých povinných subjektov so zreteľom k nevyhnutnosti alokovať finančné prostriedky na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov identifikovaných touto správou. To je podmienkou skutočného napĺňania práv príslušníkov národnostných menšín tak, ako sú deklarované v ústave a ostatných právnych predpisoch SR a jej medzinárodnoprávnych záväzkoch,” konštatuje správa.