Púchov Regióny Trenčín

Podniku technických služieb mesta Púchov hrozí pokuta vyše stotisíc eur. Za porušenie zmluvy

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

PÚCHOV – Tri roky po tom, čo Podnik technických služieb mesta, s. r. o. (PTSM) zmenil partnera na skládkovanie komunálneho odpadu, hrozí tejto mestskej obchodnej spoločnosti zmluvná pokuta viac ako 112-tisíc eur. Na Okresnom súde v Považskej Bystrici sa uskutočnilo prvé pojednávanie v spore iniciovanom firmou WOOD ENERGY, s. r. o., ktorá si uplatňuje pokutu za nedodržanie minimálneho limitu naskladneného odpadu v roku 2016.

Firma WOOD ENERGY, s. r. o. si uplatňuje pokutu za nedodržanie minimálneho limitu naskladneného odpadu v roku 2016 v celkovej výške 112 705,32 eura. Keďže v zmluve, ktorú žalobca považuje za platnú aj pre rok 2016, je ustanovenie o tzv. exkluzivite, nárokuje si za jej porušenie zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur za každé jednotlivé porušenie exkluzivity. “Súd považuje ustanovenie o zmluvnej pokute za platne uzavreté, nie je v rozpore so zákonom, je jasné, zrozumiteľné a je možný jej výpočet,” vyjadrila sa okresná sudkyňa v predbežnom právnom posúdení.

V prípade neúspechu v súdnom spore by sa PTSM, s. r. o. dostal do obrovských finančných ťažkostí. Za prvých sedem mesiacov tohto roka totiž táto mestská firma hospodárila so stratou 46 397 eur. Mestská spoločnosť PTSM, s. r. o. uzavrela zmluvu o skládkovaní odpadu pre rok 2015 s firmou WOOD ENERGY, s. r. o., prevádzkujúcou skládku odpadov v Turzovke – Semeteši. Zmluva bola uzatvorená na jeden rok s tým, že ak vývozca odpadu nepotvrdí najneskôr tri mesiace pred vypršaním zmluvy záujem o jej ukončenie, bude automaticky predĺžená o ďalší kalendárny rok. Dnes už bývalý konateľ spoločnosti síce výpoveď zmluvy zaslal, ale podľa prevádzkovateľa skládky sa tak nestalo v dohodnutom termíne. Navyše púchovská firma aj v nasledujúcom roku pokračovala vo vyvážaní odpadu na skládku Turzovka – Semeteš a miesto uskladnenia odpadu zmenila až v priebehu roka 2016.

Dispozitívna právna norma

Obe strany si v zmluve dohodli osobitný spôsob doručovania dokumentov, a práve spôsob a termín doručenia výpovede zmluvy je hlavnou podstatou sporu. Právny zástupca PTSM, s. r. o. Anton Školek sa pri obhajobe opiera o ustanovenie paragrafu 45 Občianskeho zákonníka. “Výpoveď zo zmluvy bola daná a doručená včas a z tohto dôvodu nie je žalobca oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu dojednanú v zmluve, ktorá výpoveďou ku dňu 31. decembra 2015 zanikla. Za prioritnú považujem otázku, či ustanovenie paragrafu 45 Občianskeho zákonníka má kogentný alebo dispozitívny charakter. Podľa môjho názoru má kogentný charakter, a preto považujeme výpoveď zmluvy za doručenú včas,” skonštatoval na súdnom pojednávaní Anton Školek.

Podľa sudkyne Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorá obom stranám predostrela svoje predbežné právne posúdenie, má spomenuté ustanovenie Občianskeho zákonníka dispozitívny charakter. “Vychádzam z rozhodovacej činnosti v mojom senáte, ako aj iných súdov vrátane najvyššieho súdu a je zrejmé, že ide o dispozitívnu právnu normu. Obe zmluvné strany si mohli dohodnúť vlastný spôsob doručovania, kde je pretavená vôľa oboch strán s vedomím si daných následkov,” uviedla sudkyňa.

Odpad sa nevozil v zmysle zmluvy

Firma WOOD ENERGY, s. r. o. nemala pochybnosti o automatickom predĺžení zmluvy, keďže odpad z Púchova sa vozil na jej skládku aj v priebehu roka 2016. “Je pravda, že sa odpad vozil, ale s tým, že už v roku 2015 prebiehalo výberové konanie na nového zmluvného partnera, ktoré sa však predĺžilo. Až na základe výberového konania, niekedy v polovici roku 2016, uzatvoril žalovaný novú zmluvu s iným partnerom. Odpad sa teda vozil, ale nie v zmysle zmluvy, ktorá 31. decembra 2015 výpoveďou skončila,” skonštatoval právny zástupca PTSM, s. r. o. Podľa dostupných informácií z vestníka verejného obstarávania je však zrejmé, že PTSM, s. r. o. spustil verejnú súťaž na služby skládkovania odpadu až v decembri 2016 a zmluvu s novým dodávateľom, ktorým je firma UNIKOMAS, a. s., podpísal 6. marca 2017.

Podľa Školeka je takáto vysoká pokuta v rozpore s dobrými mravmi, na druhej strane právna zástupkyňa žalobcu Mária Hanuliaková upozornila, že ustanovenie o zmluvnej pokute malo prevenčný charakter. “Ustanovenie o pokute má viesť k dobrovoľnému plneniu povinnosti zo strany žalovaného. Ak by žalovaný uskladňoval odpad počas celého roka 2016 na skládke a nedošlo by v priebehu roka k uzatvorenie nového kontraktu na inej skládke, žalobca by nebol nútený uplatniť pokutu,” povedala na margo pokuty právna zástupkyňa majiteľa skládky. Sudkyňa Okresného súdu v Považskej Bystrici odročila pojednávanie na 21. októbra, keď sa očakáva vyhlásenie rozsudku.