Regióny

Podať kandidátky pre obecné voľby sa dá najneskôr v utorok

Ilustračný obrázok, Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA – Už len pár dní ostáva politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom na podanie kandidačných listín pre novembrové voľby starostov, primátorov a obecných poslancov.

Z informácií zverejnených na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR vyplýva, že politické subjekty ako aj nezávislí kandidáti musia podať kandidátku v listinnej forme najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, teda najneskôr v utorok 11. septembra zapisovateľovi miestnej či mestskej volebnej komisie. Kandidátka pre voľby do obecného, respektíve mestského a miestneho zastupiteľstva môže obsahovať najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov. Po jej podaní sa už nedá dopĺňať o ďalších kandidátov a nedá sa ani meniť ich poradie.

Nezávislí kandidáti musia ku kandidačnej listine dodať aj podpisy voličov. Voliči, čo ich podporia, musia mať trvalý pobyt v obci, kde sa o ich hlasy uchádza nezávislý kandidát. Potrebný počet podpisov závisí od počtu obyvateľov obce. Ak má obec do 50 obyvateľov, stačí 10 podpisov, aspoň 1 000 podpisov treba v mestách nad 100 tisíc obyvateľov.

Strany alebo koalície, ale aj nezávislí kandidáti si môžu svoju účasť v boji o hlasy voličov rozmyslieť. Vziať späť kandidačné listiny politickej strany alebo koalície je možné najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda najneskôr 8. novembra do 7:00. Informácie o tom, kto sa vzdal po podaní kandidátky budú zverejnené v každej volebnej miestnosti.

Taktiež do utorka 11. septembra musia starostovia obcí zabezpečiť vytvorenie volebných okrskov a určiť volebné miestnosti. Do 11. septembra ďalej starostovia musia vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. Napokon do utorka musia vzniknúť miestne volebné komisie, ktoré po prvý raz majú zasadnúť do 18. septembra.

Voľby sa uskutočnia sobotu 10. novembra od 07:00 do 22:00. Pôjde o vôbec prvé obecné voľby, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou. Medzi iným určila po novom pravidlá pre vedenie volebnej kampane a jej transparentné financovanie. Konkrétne o tom hovorí zákon o volebnej kampani.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva zas stanovuje pravidlá pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Okrem iného určuje pravidlá pre tých, ktorí by chceli viesť obce a mestá. Podľa tohto zákona môže byť za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva zvolený občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Za starostu, resp. primátora môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov. Medzi prekážky práva byť volený patrí výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, čo v mestách a obciach majú trvalý pobyt, teda nielen občania SR, ale aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.