Domáce Spoločnosť

Počet nových podnetov pre porušenie práv detí minulý rok klesol, tvrdí komisárka Tomanová

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Počet nových podnetov pre porušenie práv detí za uplynulý rok medziročne klesol o 167. Celkovo ich bolo 364. Úrad komisárky pre deti však prešetroval aj 501 prenesených podnetov. Dovedna tak evidoval minulý rok 1712 podnetov, čo je o 146 viac ako v roku 2018. Vyplýva to zo Správy o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, ktorú komisárka Viera Tomanová predložila parlamentnému ľudskoprávnemu výboru. Úrad sa zaoberal najmä ochranou a monitorovaním práv detí vyplývajúcich z medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa.

 

Z celkového počtu podnetov prešetrovali komisárka a zamestnanci úradu 865, teda o 21 viac ako v roku 2018. Hoci množstvo nových podnetov v porovnaní s rokom 2018 pokleslo, oproti roku 2016 narástol celkový počet prešetrovaných podnetov, pretože úrad sa zaoberal aj prenesenými podnetmi. Komisárka vysvetlila, že ich nebolo možné ukončiť v roku 2018 najmä pre prebiehajúce konania pred súdmi, orgánmi štátnej správy či inými inštitúciami.

V súvislosti s právom dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu komisárka skonštatovala, že v niektorých prípadoch nebolo dodržané. Priblížila, že v uplynulom roku evidovala štyri nové podnety rodičov detí v súvislosti s úmrtiami alebo poškodením zdravia detí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V jednom prípade z vlastnej iniciatívy požiadala kompetentné orgány o prešetrenie medializovaného prípadu úmrtia dieťaťa.

V správe uvádza tiež viacero podnetov pre ohrozenie zdravia či vývinu dieťaťa, porušovanie práva dieťaťa na oboch rodičov či nedodržiavanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri styku s rodičom. Poukázala i na viaceré prípady nerešpektovania názoru dieťaťa vo vzťahu k rodičovi.

Zo správy tiež vyplýva, že úrad sa zaoberal i podnetmi súvisiacimi so šikanou na školách. Zdroj: pixabay.com

V tejto súvislosti zdôraznila, že úspešnosť intervencie úradu závisí do značnej miery aj od snahy rodičov spolupracovať. Podotkla, že vo viacerých prípadoch rodičia, ktorí o pomoc požiadali, napokon odmietali akceptovať návrhy úradu a odborníkov.

Zo správy tiež vyplýva, že úrad sa zaoberal i podnetmi súvisiacimi so šikanou na školách, a to nielen voči žiakom, ale aj voči učiteľom. V oblasti vzdelávania označila komisárka za kľúčové napríklad otázky vzdelávania o ľudských právach, diskriminácie a segregácie žiakov, ale aj otázky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V rámci monitoringu komisárka a zamestnanci úradu navštívili v uplynulom roku spolu 111 miest. Zamerali sa napríklad na monitorovanie dodržiavania práv detí vo vybraných komunitných centrách, zariadeniach sociálnych služieb, základných školách či reedukačných centrách. Na okresných súdoch zisťoval úrad stav zriadenia špeciálnych vypočúvacích miestností pre deti.