Domáce Ostatné Top

Od Nového roka začína platiť nový autorský zákon: Toto prinesie

BRATISLAVA – Moderné pravidlá do autorského práva vnesie nový autorský zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára. Ministerstvo kultúry (MK) SR zákonom reaguje na výraznú zmenu týkajúcu sa používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete, ktorú prinieslo posledné desaťročie. Niekoľkomesačná diskusia pri príprave takmer 100-stranového zákona sa týkala aj folklóru. “Po rokovaniach so zástupcami folkloristov aj SOZA sa ministerstvo kultúry vrátilo k svojmu pôvodnému návrhu, čo znamená, že organizátori verejných kultúrnych podujatí nebudú musieť SOZA, ani iným organizáciám kolektívnej správy, nahlasovať nechránené diela,” informoval hovorca MK SR Jozef Bednár.

Cieľom nového autorského zákona je podľa rezortu kultúry “modernizácia, flexibilita, právna istota a prispôsobenie právnej úpravy európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel, umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz. Nový zákon je základom pre šírenie kultúry, vzdelania a výskumu, ako aj pre rozvoj kreatívneho priemyslu a internetovej ekonomiky a pre podporu tvorivosti”. Prinesie úpravy v autorskom hmotnom práve, zmluvnom práve, výnimkách a obmedzeniach, právach súvisiacich s autorským právom, osobitnom práve k databáze a v kolektívnej správe práv, ako aj v otázke ochrany a vymožiteľnosti práv. Zohľadní tiež súvislosti s digitalizáciou chránených obsahov. Cieľom normy je rovnako “zlepšenie vymožiteľnosti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prípade ich porušenia. Dôležité je tiež zabezpečenie primeranej kontroly nad organizáciami kolektívnej správy, napríklad formou zverejňovania povinných informácií nositeľom práv aj širokej verejnosti”.

V novej právnej úprave sa aktualizujú doterajšie zákonné autorsko-právne definície a pojmy. Do zákona sa preniesol aj obsah už v súčasnosti transponovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti tak, aby bola smernica transponovaná úplne. Zavádza sa v ňom i nová štruktúra a triedenie výnimiek a obmedzení. Zohľadnila sa aj digitalizácia autorsky chránených obsahov, s čím súvisí úprava výnimiek a obmedzení a rozšírených hromadných licenčných zmlúv.

Právna úprava prináša tiež “osobitnú informačnú povinnosť vlastníka veci voči autorovi v prípade úmyslu zničenia alebo premiestnenia tejto veci, ak ide o originál diela a toto dielo je umiestnené na verejnom priestranstve”. Samostatná pozornosť sa venuje tzv. osobitným režimom tvorby (zamestnanecké dielo, dielo na objednávku, spoločné dielo, školské dielo). Doterajší samostatný zmluvný typ – zmluva o vytvorení diela, sa odstraňuje a zavádza sa osobitný právny základ tvorby autorských diel na objednávku. Okrem odstránenia zmluvy o vytvorení diela sa zmeny právnej úpravy týkajú aj licenčných zmlúv. “V záujme posilnenia práv autorov sa zavádza možnosť autora odstúpiť od licenčnej zmluvy v prípade nevyužívania licencie. Zákon zavádza nové zmluvné typy: rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, multiteritoriálnu licenčnú zmluvu na online použitie hudobných diel,” uvádza MK SR. Z dôvodu viacerých špecifík sa autorský zákon venuje niektorým dielam osobitne, a to audiovizuálnemu dielu a počítačovým programom. V osobitnej časti sa venuje právam k databáze a upravuje samostatne autorské právo k databáze a osobitné právo k databáze. Samostatná časť upravuje správu práv (predovšetkým organizácie kolektívnej správy), konkrétne v súlade s novou európskou smernicou z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, ktorá je novým zákonom transponovaná.

MK SR očakáva, že nový Autorský zákon bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Očakáva totiž “zjednodušenie a sprehľadnenie povinností podnikateľských subjektov a zníženie ich administratívneho zaťaženia”.