Bratislava Domáce Spoločnosť

Nové Mesto uverejnilo výzvu na pripomienkovanie návrhu Územného plánu zóny Jelšová

SITA/Alexandra Čunderlíková
Starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory Michal Vlček a starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. - Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznámila začatie prerokovania návrhu Územného plánu zóny Jelšová na Kramároch a zároveň vyzvala na pripomienkovanie návrhu.

Územný plán zóny Jelšová je zo severu vymedzený Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Pripomienky môžu odosielať dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby písomne alebo elektronicky.

Termín podania pripomienok je najneskôr do 30. mája. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Mestská časť vyhodnotí len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženej územnoplánovacej dokumentácii. V súvislosti s prerokovaním územného plánu sa uskutoční 16. mája o 17:00 verejné stretnutie v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ulici. Informovalo o tom Nové Mesto na svojej webovej stránke.

Písomne je možné odoslať pripomienky do podateľne novomestského miestneho úradu alebo poštou na adresu Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava. Pri podaní pripomienok elektronicky treba vyplniť formulár dostupný na stránke mestskej časti a odoslať ho na email podatelna@banm.sk alebo navštíviť webovú stránku https://esluzby.bratislava.sk/info/263/company/14 , kde je nutné sa prihlásiť pomocou eID karty (elektronický občiansky preukaz).

S návrhom územnoplánovacej dokumentácie je možné sa oboznámiť na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto na oddelení životného prostredia a územného plánovania v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 , ako aj na webovej stránke https://www.banm.sk/15726-sk/uzemny-plan-zony-jelsova-bratislava-kramare/.