Regióny

Nitra: Voda v nádrži Bátovce – Lipovina nie je vhodná na kúpanie

NITRA: Výsledky kontroly pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie v jazere Kava a na mŕtvom ramene Váhu Apáli v Komárne, vo vodnej nádrži Duchonka a na štrkovisku Tona v Šuranoch. Vo všetkých štyroch prípadoch ide o prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.
Nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie bola zistená vo vodnej nádrži Bátovce – Lipovina v okrese Levice. „Opakovaný odber vzorky vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina – Bátovce potvrdil nevyhovujúcu kvalitu pre ukazovatele priehľadnosť a chlorofyl, a tiež zvýšenú prítomnosť cyanobaktérií. Nad rámec boli prekročené farba a reakcia vody,“ informoval hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas. Na lokalite bola preto umiestnená tabuľa upozorňujúca na skutočnosť, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov.
Opakovaný odber vzoriek vody vykonali hygienici aj z bazénov na termálnom kúpalisku Patince a Wellness centrum Patince, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. „Výsledky laboratórnych rozborov vôd preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie vo všetkých sledovaných bazénoch,“ skonštatoval Mikas.