Domáce Spoločnosť Top

Na školách je kritický stav. Chýbajú učitelia aj odborní zamestnanci, trpia najmä deti

Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Nedostatky v školstve, nielen v tom základnom, ale aj v strednom, sú enormné. Výskumníci z projektu To dá rozum pod záštitou Koalície za spoločné vzdelávanie si zobrali na mušku výuku detí so špecifickými a rozmanitými potrebami. Čísla sú alarmujúce. Z prieskumov vyplýva, že chýbajú nielen mladí pedagógovia, ale aj asistenti učiteľov, školskí psychológovia či rôzni odborníci.

 

 

V školskom roku 2017/2018 počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dosiahol výšku viac ako 73-tisíc. V tom istom roku počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia presiahol výšku 25-tisíc. Na úkor týchto alarmujúcich čísel sa výskumníci z projektu To dá rozum rozhodli vypracovať prieskum, ktorý identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní. Projekt sa zaoberá výskumom a odbornou diskusiiou v oblasti školstva.

Z prieskumu vyplýva hneď niekoľko problémov, ktoré školy majú pri vzdelávaní detí s rozmanitými protrebami. Jedným z najväčších problémov je nedostatok pedagogických asistentov (40,8%) či nepripravenosť učiteľov pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (23,3%). Viac ako 22 percent (22,8%) opýtaných vníma nedostatok odborných zamestnancov v školách. Ďalším problémom je nedostatok metodickej podpory pre učiteľov a asistentov (20,1%).

Prieskumu sa zúčasnilo 5 469 učiteľov, odborných zamestnancov, pedagogických asistentov a výchovných poradcov zo 688 materských, základných a stredných škôl.

Na jednej strane hovoria odborníci o nedostatku financií, na tej druhej zas rezort školstva o finančnej podpore. Podľa ministertsva školstva, vedy, výskumu a športu školy dostávajú zvýšený normatív na žiakov so zdravotným znevýhodnením, pričom priame  finančné prostriedky na asistentov učiteľa sú ďalším zdrojom financovania vzdelávania týchto žiakov. Ako ďalší zdrojom pomoci rezort označil štrukturálne fondy. ,,V súčasnosti máme zazmluvnených poberateľov príspevkov na asistentov učiteľa v celkovej sume 41-miliónov eur, ktoré poberatelia čerpajú od januára 2018 do augusta 2021,” vysvetlilo ministerstvo školstva.

V školskom roku 2017/2018 počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dosiahol výšku viac ako 73 tisíc. Zdroj: TASR / Vladimír Benko

Asistenti učiteľa

Ministerstvo školstva v školskom roku 2018/2019 pridelilo školám namiesto požadovaných 5 845 asistentov učiteľa iba 2 374. Podľa Koalície za spoločné vzdelávanie sa rezort školstva nesnaží riešiť alarmujúcu situáciu. ,,Takmer 60 % žiadostí bolo zamietnutých a nádej na zlepšenie kritickej situácie nie je ani v nasledujúcom roku, keďže návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 počíta so zvýšením počtu asistentov iba o 642,” informovala Inklukoalícia. Rezort školstva sa ale domnieva, že v porovnaní s minulým rokom vyčlenilo na asistentov dosť veľký badžet. ,,V roku 2018 poskytlo ministerstvo školstva na tento účel zo štátneho rozpočtu 23 498 804 eur, pričom v roku 2017 to bolo 15 869 025 eur,” doplnil rezort.

Vedúca Ústavu školskej a pracovnej psychológie Paneurópskej vysokej školy Eva Gajdošová si pomoc školských asistentov veľmi pochvaľuje. ,,Práca školských asistentov spočíva v tom, že sú prítomní na hodinách, pomáhajú, dovysvetľujú učivo, ak je dieťa unavené idú so žiakom mimo učebne a relaxujú s ním,” povedala pre Glob. Sk Gajdošová.

Asistenti fungujú aj ako psychológovia, ktorí sú v triedach potrební. ,,Riešia vzťahy, zabezpečujú, aby hendikepované dieťa nebolo šikanované či izolované od ostatných žiakov,” vysvetlila psychologička. Deti so špecifickými potrebami však nepotrebujú pomoc asistenta počas celého štúdia. Podľa Gajdošovej sú najkritickejšie prvé dva až tri roky štúdia.

Ministerstvo školstva v školskom roku 2018/2019 pridelilo školám namiesto požadovaných 5 845 asistentov učiteľa iba 2 374. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Školskí psychológovia

Školy trápi aj akútny nedostatok školských psychológov. Podľa prieskumu projektu v školskom roku 2017/2018 by bolo potrebné na základných školách zamestnať 1553 psychológov. V skutočnosti majú školy k dispozícii len 205 psychológov. Špeciálne základné školy (ŠZŠ) majú tento istý problém. Na pokrytie všetkých ŠZŠ by potrebovali 156 psychológov, disponujú však len 32. Na stredných školách pracuje 140 psychológov, potrebných je ale 658. Nedostatočný počet školských psychológov nezávisí od nedostatku absolventov vysokých škôl, problémom sú peniaze. ,,Na univerzitách kvalitne vychovávame školských psychológov. Bohužial si nenájdu miesto v školách, pretože ich nemá kto zaplatiť,” povedala s poľutovaním školská psychologička Gajdošová.

Podľa prieskumu projektu To dá rozum v školskom roku 2017/2018 by bolo potrebné na základných školách zamestnať 1553 psychológov. V skutočnosti majú školy k dispozícii len 205 psychológov. Zdroj: TASR / Marko Erd

Nechýbajú len ľudia, ale aj podporné služby

Služby osobnej a zdravotnej asistencie pre deti so zdravotným znevýhodnením postrádajú v školách ako soľ. Logopédi, liečební a sociálni pedagógovia pre všetky deti majú v školách tiež malé zastúpenie.

Podľa zástupcov organizácií združených v Koalícii je stav podporných služieb v materských, základných a stredných školách alarmujúci. ,,Svedčí o tom návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, ktorý sa aktuálne prerokúva v Národnej rade SR,” píše sa v tlačovej správe Inklukoalície. Podľa združenia sa ani budúci rok nedočkajú školy podpory od štátu. ,,Štátny rozpočet na rok 2019 v navrhovanej podobe totiž opätovne NEPOČÍTA s navýšením prostriedkov na mzdy odborných zamestnancov ani asistentov učiteľa tak, aby boli uspokojené potreby škôl.” Inklukoalícia sa domnieva, že je to nielen priamo v rozpore so záväzkami, ktoré vláda deklarovala vo svojom Programovom vyhlásení, ale hrozí aj ďalšie výrazné zhoršenie kvality vzdelávania.

Ministerstvo školstva má na vec iný názor. ,,NIE JE PRAVDOU, že štátny rozpočet na rok 2019 neráta so zvýšením objemu finančných prostriedkov na mzdy odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Potrebné financie sa nachádzajú v položke Všeobecná pokladničná správa,” ohradil sa rezort voči tvrdeniam Koalície za spoločné vzdelávanie.

Podľa zástupcov organizácií združených v Koalícii za spoločné vzdelávanie – Inklukoalícii je stav podporných služieb v materských, základných a stredných školách alarmujúci. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Slovo do boja

Odborníci z Inklukoalície sú presvedčení, že naše školstvo je čoraz menej schopné odpovedať na súčasné potreby učiteľov, detí, mladých ľudí a ich rodičov. Podporné systémy pre učiteľa, dieťa a rodinu sú nedostatočné a v mnohých prípadoch neexistujú vôbec,“ povedal na tlačovej besede občiansky aktivista Filip Vagač z Inklukoalície. Preto z  uvedených dôvodov vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby naplnila nielen vlastné programové vyhlásenie, ale aj záväzky vyplývajúce z Ústavy SR a viacerých medzinárodných dokumentov a zabezpečila kvalitné a nárokovateľné podporné služby pre deti, rodičov a učiteľov priamo na školách.

Galéria
Zdroj: TASR / Branislav Caban
V školskom roku 2017/2018 počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dosiahol výšku viac ako 73 tisíc. V tom istom roku počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia presiahol výšku 25 tisíc. Zdroj: TASR /– Milan Kapusta
,,Na univerzitách kvalitne vychovávame školských psychológov. Bohužial si nenájdu miesto v školách, pretože ich nemá kto zaplatiť,” povedala pre Glob.sk školská psychologička Eva Gajdošová. Zdroj: PEVŠ
Podľa Koalície za spoločné vzdelávanie – Inklukoalícia sa rezort školstva nesnaží riešiť alarmujúcu situáciu. Zdroj: TASR / Marko Erd
Ďalšie zvyšovanie je plánované od 1. januára 2020. Zdroj: TASR / Marko Erd
navigate_before
navigate_next