Domáce Kauzy Top

Ministerstvo obrany: Kritika zo strany NATO nie je žiadnou novinkou

BRATISLAVA – Ministerstvo obrany SR (MO SR) prostredníctvom svojej riaditeľky Komunikačného odboru a hovorkyne Danky Capákovej nechce potvrdiť pre glob.sk pravosť materiálu NATO, ktorý na svojom profile zverejnil Martin Dubéci. Zároveň priznáva, že kritika zo strany NATO nie je žiadnou novinkou, najmä preto “že oblasť obrany bola dlhé roky zanedbávaná a finančne poddimenzovaná“.

Capáková zároveň hovorí niečo iné, ako je napísané v zverejnenom dokumente. Tvrdí, že plánované akvizície ministerstva obrany neohrozia výstavbu sľubovanej ťažkej brigády. Nákup stíhačiek vysvetľuje tým, že pozemné sily potrebujú pre plnenie svojich úloh i efektívnu vzdušnú podporu.” 

Capáková pre glob.sk nepotvrdila ani to, či Slovensko podľa dokumentu opäť postaví prápor tankov T-72 a či prebehne ich modernizácia. Nereagovala ani na otázku, ako sa MO SR stavia k tomu, že Slovensko je v materiáli NATO považované za “potencionálny frontový / prvolíniový štát”.

Zároveň sa vyjadrila, že ministerstvo obrany nič netají, postupuje len v súlade so zákonom a zároveň samé chystá kroky, v rámci ktorých by chcelo presadiť, aby najbližšie komplexné hodnotenie obrany bolo sčasti odtajnené.

 

Celú vyjadrenie riaditeľky Komunikačného odboru a hovorkyne MO SR Danky Capákovej:

“V zmysle platnej legislatívy zodpovedá za obranné plánovanie, a teda zabezpečenie obrany Slovenskej republiky, vláda SR, čo je plne v súlade aj s článkom 3 Washingtonskej zmluvy. V súlade s týmto článkom sú  jednotlivé členské krajiny povinné udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému konfliktu. Súčasné vedenie rezortu obrany preto postupuje pri modernizácii systémovo a systematicky v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 schváleného Bezpečnostnou radou a vládou SR tak, aby boli ozbrojené sily plne pripravené zabezpečiť obranyschopnosť Slovenskej republiky.

Pripomíname, že kritika zo strany NATO nie je žiadnou novinkou, pretože je všeobecne známe, že oblasť obrany bola dlhé roky zanedbávaná a finančne poddimenzovaná.

A výsledkom nekoncepčnosti modernizácie je aj to, že záväzok strednej mechanizovanej brigády sa posúval od roku 2004, pričom jediná oblasť do ktorej sa ako tak investovalo boli vzdušné sily.  Pre objektívnosť treba tiež povedať, že v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentami, Severoatlantická aliancia hodnotí obranné plány za posledné dva roky pozitívnejšie, o čom sme v júni po  zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO aj informovali.

Obranní plánovači vyzdvihli predovšetkým ambíciu splniť záväzok vynaložiť na obranu v roku 2020 1,6 percenta HDP a v roku 2024 2 percentá a takisto flexibilitu SR v procese spracovania samotnej hodnotiacej správy.

Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že v čase spracovávania hodnotiacej správy, nebolo zrejmé aké bude rozhodnutie vlády v oblasti obstarávania nadzvukových lietadiel a ani cenové relácie a prevádzkové náklady.

Dnes je isté, že výstavba ťažkej mechanizovanej brigády nebude negatívne ovplyvnená touto akvizíciou. A tiež si je potrebné uvedomiť, že  pozemné sily potrebujú pre plnenie svojich úloh i efektívnu vzdušnú podporu.

Čo sa týka samotného dokumentu, je označený stupňom NATO NEUTAJOVANÉ/NATO UNCLASSIFIED, čo však v zmysle pravidiel Národného bezpečnostného úradu SR a NATO znamená, že informácie môžu byť použité iba na oficiálne účely, resp. môžu byť sprístupnené len oprávneným občanom, nie širokej verejnosti.

Zároveň pripomíname, že pravidelná hodnotiaca správa pozostáva z troch častí – sumárneho hodnotenia, štábnej analýzy a tabuľkovej časti, pričom štábna analýza a tabuľková časť sú Severoatlantickou alianciou označené stupňom „NATO RESTRICTED“, alebo vyššie, pričom rovnako je to vo všetkých členských krajinách. A prvá časť je práve na základe našej požiadavky dostupná oprávneným subjektom v zmysle pravidiel Národného bezpečnostného úradu a NATO.

Naším záujmom nie je nič tajiť, práve naopak, sme zástancami toho, aby bola aj širokej verejnosti zrejmá realita a dosiahli sme celospoločenský konsenzus v téme modernizácie ozbrojených síl. Aj z tohto dôvodu chceme presadiť, aby najbližšie komplexné hodnotenie obrany, ktoré schvaľuje Bezpečnostná rada a vláda SR bolo sčasti odtajnené. A takisto chceme aktuálnu hodnotiacu správu NATO predstaviť aj poslancom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Bezpečnostnej rade a vláde SR, čiže oprávneným subjektom.

Opakujeme nemáme dôvod nič tajiť. K autenticite dokumentu zverejneného pánom Dubécim sa ministerstvo obrany nebude vyjadrovať. Na rozdiel od tohto neúspešného politického kandidáta rešpektujeme nariadenia Národného bezpečnostného úradu SR a NATO.”