Domáce Spoločnosť

Ľudské práva a kritické myslenie si učitelia nevymýšľajú. Majú to v pokynoch z ministerstva

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Definovať a následne uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a vyhodnocovania, odporúča ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch na budúci školský rok. Učitelia majú podľa pokynov aj naďalej usporadúvať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl. Odborníčke na ľudské práva, právničke Janke Debrecéniovej z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť sa však myšlienka organizovania súťaží na ľudskoprávne témy nepozdáva.

 

„Na môj vkus dokument v kontexte ľudských práv príliš veľa hovorí o súťažení a málo o spolupráci. Malo by to byť presne naopak. Ľudské práva nie sú o súťažení a porovnávaní, a už vôbec nie u detí. Pokyny hovoria o právach a povinnostiach detí ako o spojených nádobách. Text vyvoláva dojem, že práva a povinnosti sú od seba neoddeliteľné a práva majú deti len vtedy, ak si plnia povinnosti. Tento mýtus však treba raz a navždy vyvrátiť – ľudské práva majú deti a všetci bez ohľadu na to, či si plnia povinnosti alebo nie,“ tvrdí právnička. Pripomína, že treba hovoriť tiež o zodpovednosti a o tom, prečo je niekedy možné aj potrebné ľudské práva obmedziť.

Dokument podľa Debrecéniovej na mnohých miestach vymenúva ľudskoprávne záväzky, ktoré pre Slovensko už dlho platia, ale bez žiaduceho efektu. „Odvoláva sa napríklad na celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv z roku 2015, ktorá sa však v praxi v podstate neuplatňuje,“ tvrdí právnička. Hlavnou otázkou podľa nej nie je, čo ministerstvo od škôl chce, ale aké podmienky vytvorí na to, aby sa jednotlivé opatrenia mohli uskutočniť v praxi. „Kľúčová bude motivácia učiteliek a učiteľov, to, či si pod jednotlivými ľudskými právami vedia niečo predstaviť, ich hodnotové nastavenie, otvorenosť, ako aj ich schopnosť správať sa k deťom s rešpektom ako k rovnocenným ľudským bytostiam,“ povedala Debrecéniová. Chýba jej aj dôraznejšie upriamenie pozornosti na práva žien. „V dokumente rovnako úplne absentuje akýkoľvek odkaz na ochranu práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb – čo tiež vystihuje mentálne nastavenie súčasnej vlády,“ myslí si Debrecéniová.

Dokument podľa Debrecéniovej na mnohých miestach vymenúva ľudskoprávne záväzky, ktoré pre Slovensko už dlho platia, ale bez žiaduceho efektu. Zdroj: TASR / Roman Hanc

Dôležité je pristupovať k téme zreteľne

„Príležitostí venovať sa téme je dosť. Veľa však záleží na prístupe, vôli a schopnosti konkrétneho učiteľa. Je dôležité, aby sa k téme pristúpilo konkrétne a pre žiakov zrozumiteľným spôsobom,“ povedal pre agentúru SITA učiteľ Ivan Stodola. Problematika ľudských práv je explicitne obsiahnutá predovšetkým v predmete občianska náuka. „Téma sa však často objavuje aj v dejepise, etickej výchove, geografii a ďalších predmetoch,“ doplnil.

Tlačový odbor ministerstva školstva v stanovisku pre agentúru SITA uviedol, že „problematika ľudských práv je zahrnutá v štátnych vzdelávacích programoch podľa stupňov vzdelania v jednotlivých tematických oblastiach, ako aj v prierezových témach. Vzhľadom na to, že Slovenská republika je viazaná medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, ktoré ratifikovala, v Pedagogicko-organizačných pokynoch upriamujeme pozornosť aj na túto oblasť“. Pedagogicko-organizačné pokyny vydáva ministerstvo každoročne pre školy a školské zariadenia, orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy na príslušný školský rok.

Cieľom je okrem iného informovať školy a školské zariadenia o zmenách v legislatíve. Dokument tiež dáva odporúčania pri dodržiavaní vnútroštátnej a medzinárodnej legislatívy, ktorú sa Slovenská republika zaviazala plniť. „Ide o dokument, ktorým MŠVVaŠ SR usmerňuje školy a školské zariadenia,“ uviedlo ministerstvo. Doplnilo tiež, že v Pedagogicko-organizačných pokynoch sú zahrnuté aj informácie a odkazy na podporné materiály, ktoré môžu školy využiť vo výchovno-vzdelávacom procese.