Komentáre a názory Top

Komentár Petra Králika: Vláda zavádza. Podporuje migráciu cudzincov, na vlastných zabúda

Vo februári 2018 vláda SR schválila vytvorenie poradného a koordinačného orgánu – Rady vlády SR pre rozvoj zamestnanosti. Úlohou tejto Rady je monitorovanie aktuálneho stavu trhu práce a služieb zamestnanosti, príslušným ministrom dávať odporúčania na preskúmanie príčin ovplyvňujúcich aktuálny stav trhu práce, navrhovať opatrenia, ktoré majú zvýšiť úroveň kvalifikovanej pracovnej sily a odstraňovať dôvody jej nedostatku. Úlohou Rady je aj koordinácia rezortných politík pri rozvoji zamestnanosti s dôrazom na zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce a prijímanie opatrení na posilnenie koordinácie v tejto oblasti.

Kto  očakával, že na jeseň 2018 bude výstupom tohto orgánu dlhodobá stratégia návratu domov našich občanov zo zahraničia alebo národná stratégia rodinnej politiky a rozvoja nájomného bývania, od včera stratil všetky ilúzie.  Namiesto dvoch spomínaných koncepcií vláda v zastúpení ministerstva sociálnych vecí a rodiny prišla do pripomienkového konania so  „Stratégiou pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike“.

Hneď v názve je jasné, že slovenská vláda zavádza. Eufemisticky prišla s termínom „pracovná mobilita cudzincov na Slovensku“, pretože napísať stratégia riadenej migrácie na Slovensko a implementácia Globálneho migračného paktu by poriadne vyrušilo slovenskú verejnosť.

Pravdou je, že o nič iné sa ale nejedná!

„Predkladaná stratégia je rezortná (sektorová) stratégia [1] iniciatívne vypracovaná na úrovni MPSVR SR v oblastiach týkajúcich sa pracovnej mobility cudzincov  a zaoberá sa strategickým plánovaním a organizovaním riadenej a regulovanej pracovnej mobility cudzincov na trh práce v  SR. Stratégia bude aktualizovaná podľa aktuálnej situácie na trhu práce v SR. Podľa časovej náročnosti pôjde o krátkodobú (2018–2019) a dlhodobú (od roku 2019 s výhľadom do roku 2030) stratégiu. Cez navrhované opatrenia sa stratégia usiluje o plánovaný manažment riadenej a regulovanej pracovnej mobility cudzincov na trh práce v SR. Predkladaná stratégia bola vypracovaná v súlade s kľúčovými princípmi Globálneho kompaktu pre migráciu,[2] ktorý odporúča pri prijímaní opatrení v oblasti manažovania pracovnej mobility vziať do úvahy medzinárodnú spoluprácu, orientáciu na udržateľný rozvoj, ľudské práva a právny štát zo zachovaním princípu národnej suverenity,“ píše hneď v úvode predloženej stratégie.

Stratégia rovnako uvádza aj štatistiky, podľa nej „I keď počet cudzincov na Slovensku pribúda, podiel cudzincov s dlhodobým pobytom je nízky. Celkový počet cudzích štátnych príslušníkov vykonávajúcich pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky k 31. júlu 2018 bol 60 136 osôb. Z tohto počtu bolo 31 857 občanov členských štátov EÚ a 12 617 štátnych príslušníkov tretích krajín pracujúcich na základe povolenia na zamestnanie alebo vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a 15 662 štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú vo výnimkách a nepotrebujú povolenia/potvrdenia na zamestnanie. Napriek nárastu počtu cudzincov je podiel pracujúcich cudzincov, ktorí plánujú pracovať v SR dlhšie ako 12 mesiacov alebo majú v SR centrum svojich ekonomických záujmov, na celkovom počte pracujúcich v SR, je v porovnaní s EÚ 28 a ostatných krajín V4, nízky (0,3 %).“

O čo skutočnosti ministerským úradníkom ide je krásne vidieť v tomto zdôvodnení riadenej migrácie na Slovensku:

„Pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín by bolo vhodné, aj vzhľadom na nutnosť dlhodobého sporenia v II. a III. pilieri a existujúci právny rámec pre výplatu prostriedkov na osobnom účte či možnosti prevodu dôchodkových práv sporiteľov či účastníkov, aby v systéme dôchodkového zabezpečenia využívali len I. pilier,” tvrdí Richterove ministerstvo sociálnych vecí.

Ani netušia ako sa “prekecli” v tom, o čo im ide v skutočnosti pri implementovaní Globálneho migračného paktu, ktorý už od včera má svoju slovenskú vládnu verziu.

A toto si myslí slovenská vláda:

Súčasný demografický vývoj ukazuje, že slovenský trh práce, ako aj systém sociálneho zabezpečenia, sú v značnej miere závislé od prílevu ľudského kapitálu zo zahraničia. Podľa materiálu Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060: „Slovensko bude taktiež rýchlo starnúť, a za predpokladu rýchleho rastu a dobiehania krajín „starej“ Európy bude migrantov nutne potrebovať.“  Rovnako konštatuje Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030: „v oblasti budúceho populačného vývoja nahradí prirodzený prírastok obyvateľstva, ako rozhodujúci faktor, migrácia.“

Slovenská vláda sa rozhodla zvoliť jednoduché riešenie. Rezignovala na uľahčenie návratu našich pracujúcich občanov zo zahraničia vytvorením lepších mzdových podmienok, rezignovala na podporu slovenských rodín a nakoniec aj slovenská vláda rezignovala na poctivý prístup k vlastným občanom.

To, že ako prvé predkladá Richter a jeho partia stratégiu riadenej migrácie na Slovensko a dokonca hovorí o sektorových reguláciách, opäť sa len ukazuje, že slovenskej vláde na slovenských rodinách nezáleží .

[1]          viď.: Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií (uznesenie vlády SR č. 197/2017).
[2]         viď.:  Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Unity of Purpose.

*Autor je analytik európskych záležitostí