Komentáre a názory

Komentár Petra Králika: Čas prísť so sektorovou minimálnou mzdou pre zdravotné sestry vo výške 895 eur?

Poslanci hnutia OĽaNO pripravili novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má zvýšiť platy sestrám a pôrodným asistentkám.

„Cieľom návrhu zákona je úprava miezd sestier a pôrodných asistentiek, a to takým spôsobom, aby došlo k pozitívnemu vplyvu na zatraktívnenie a zvýšenie počtu uvedených nedostatkových povolaní v zdravotníctve na Slovensku. Predpokladáme, že úprava tohto zákona bude mať pozitívny efekt aj na motiváciu absolventov zotrvať po ukončení školy na Slovensku,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Mzda sestry so spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností by sa z 0,81-násobku priemernej mesačnej mzdy zvýšila na 1-násobok.

Sestre s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností by sa 0,85-násobok mzdy zvýšil na 1,05-násobok.

Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti by si prilepšila z 0,96-násobku na 1,15-násobok priemernej mesačnej mzdy.

Pri sestre s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa by sa 1-násobok zvýšil na 1,20-násobok.

Návrh OĽaNO a už predtým aktivity záujmového združenie zdravotných sestier a opatrovateliek pracujúcich v zahraničí  s názvom Idem natrvalo domov, otvorili diskusii nielen o platoch zdravotných sestier, zdravotníckych pracovníkov a na stôl sa dostáva aj jasný požiadavok 1 600 eur mzdy.

 

Vláda síce proklamačne tvrdí, že chce návrat našich žien zo zahraničia, ale k mzdovému skoku sa nechystá.

 

Možno je práve čas to povedať už konečne nahlas. Čas prísť zo sektorovou minimálnou mzdou v profesiách v zdravotníctve a sociálnych službách.

 

Pozrime sa do Rakúska: Minimálna mzda v Rakúsku nie je vecou legislatívy, ale dohody. Základom pre určenie platových nárokov a mzdy sú kolektívne zmluvy uzavreté medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancami a tieto sa vzťahujú na určitú profesiu alebo odbor. V týchto zmluvách sú samozrejme dojednané nielen minimálne mzdy pre určité pracovné odvetvie alebo pracovnú províziu, ale aj iné zamestnanecké práva a parametre bežného zamestnávateľsko-zamestnaneckého vzťahu.

Po otvorení pracovného trhu voči novým členským krajinám prijala rakúska vláda tiež tzv. antidumpingové opatrenia a v rámci nich stanovila, že pre profesie, ktoré nie sú vykryté týmito kolektívnymi zmluvami, platí, že hrubá mzda by nemala byť nižšia ako 1.000 €. Vo všeobecnosti sa ale plat dohodne vždy v každej pracovnej zmluve medzi zamestnávateľom a zamestnancom, avšak pokiaľ je daná profesia alebo pozícia pokrytá aj kolektívnou zmluvou, nesmie byť ponúknutá mzda nižšia, ako najnižšia mzda dojednaná prostredníctvom tejto zmluvy.

Veľmi dôležité je ale pozerať aj na to, aká je minimálna čistá mzda v Rakúsku. Tá závisí aj od toho, aká je výška hrubej mzdy, pretože daň z príjmu fyzických osôb, kam spadajú aj zamestnanecké pomery,  ako tzv. závislá činnosť, je progresívna. Okrem toho treba odrátať aj odvody.

Väčšina kolektívnych zmlúv v Rakúsku obsahuje aj doložku o 13. alebo 14. plate, pričom tieto sumy tvoria tiež súčasť minimálnej mzdy, aj keď sú daňovo zvýhodnené oproti riadnym platom.

Viacero profesií má ustanovenú nie mesačnú minimálnu mzdu, ale hodinovú minimálnu mzdu, pod ktorú nemôže zamestnávateľ, ktorého sa kolektívna zmluva dotýka, znížiť. Obvyklá pracovná doba je síce 40 hodín týždenne, ale existuje veľa profesií, kde je skrátená práve kolektívnou zmluvou na 38,5 hodiny týždenne. Ak zamestnanec pracuje viac ako je pracovná doba, prináleží mu príplatok, minimálne vo výške 50%, ale aj tu idú viaceré kolektívne zmluvy ďalej a priznávajú aj 100%.

Sektorová minimálna mzda v jednotlivých profesiách má zmysel vtedy ak reprezentuje práve ten pomyselný skok a je teda vyššia ako zákonom stanovená všeobecná minimálna mzda. Jej druhou funkciou je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Preto zákonite je obranou proti regionálnej minimálnej mzde, ktorá betónuje regionálne rozdiely.

 

Podľa komory zdravotných sestier   pôrodných asistentiek je dnes priemerná mesačná mzda u väčšiny sestier v rozmedzí 600 až 700 EUR.

(tabuľka)

Priemerná hrubá mesačná mzda zdravotnej sestry

21 % ……………………………….. 601 – 700 eur

19 % ……………………………….. 701 – 800 eur

19 % ……………………………….. 801 – 900 eur

11 % ……………………………….. 501 – 600 eur

2 % ……………………………….. 405 – 500 eur

Hovoríme o hrubej mzde. Ak si chceme naozaj udržať zdravotné sestry v našom zdravotníctve tak sektorová minimálna mzda pre zdravotné sestry by mala byť 890 eur v hrubom mesačne. A od nej by sa mali koeficientom odvíjať aj mzdy aj ostatných zdravotníckych pracovníkov a opatrovateliek v sociálnych službách.

Rolu zamestnávateľského zväzu na Slovensku by musel na seba prevziať štát. Mimochodom keď to komplikovaným spôsobom dokáže robiť transfermi pri platoch v školstve, spôsob – ak sa chce, sa nájde  aj v zdravotníctve.

Otázkou tak zostáva, ktorá politická strana prelomí „postdzurindovské“ nepísané tabu a príde so sektorovou minimálnou mzdou?