Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Zrútený most je výkričníkom aj pre bezpečnosť našich ciest

Nedávna tragická udalosť v Janove (zrútenie mosta) poukázala na problém bezpečnosti diaľničnej a cestnej infraštruktúry. Pri projektoch a príprave všetkých veľkých stavieb – a cesty, diaľnice, mosty, železnice sú práve takýmito stavbami – sa postupuje podľa overených a osvedčených postupov. Tie vychádzajú z množstva údajov, medzi ktorými sú aj klimatologické dáta.

V inžinierskych postupoch sa namerané a overené dáta usporadúvajú do štandardných normovaných a tabelovaných celkov. Jedným z takýchto štandardov sú aj tzv. klimatologické normály – meteorologické údaje namerané dohodnutým spôsobom v určených termínoch počas dostatočne dlhého jednotného obdobia, spracované a prezentované celosvetovo rešpektovaným spôsobom.

Väčšina moderných stavieb cestnej infraštruktúry u nás bola projektovaná a postavená s ohľadom na klimatické normály z rokov 1931 až 1960 a z rokov 1961 až 1990 (ďalší normál bude z obdobia rokov 1991 až 2020). Znamená to, že stavby postavené v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia „reflektovali“ stav klímy druhej tretiny 20. storočia, stavby od deväťdesiatych rokov až dodnes „rešpektujú“ klimatické pomery šesťdesiatych až osemdesiatych rokov minulého storočia. Ak by sa klíma nemenila, alebo by sa menila iba málo, tak to nepredstavuje žiadnu galibu, no problém je, že od deväťdesiatych rokov dochádza k zmenám a čoraz častejšie sa hovorí o zmene klímy.

Keďže stavby dopravnej infraštruktúry sa projektujú a stavajú s perspektívou prevádzky aspoň na 50 až 100 rokov, tak sa výkyvy počasia, s ktorými sa pri ich príprave nerátalo (ani sa nemohlo rátať), môžu stať vážnym limitom ich súčasnej bezpečnosti. Je zarážajúce, že našich politikov to príliš nezaujíma.