Top Župné voľby

Kandidátky pre župné voľby treba podať do utorkovej polnoci

BRATISLAVA – Kandidačné listiny pre novembrové voľby do orgánov samosprávy krajov musia záujemcovia o posty vo vyšších územných celkov (VÚC) podať do utorka 5. septembra do 24:00. Kandidačnú listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a kandidačnú listinu pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžu podať politické strany alebo politické hnutia, ktoré sú registrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Politické strany môžu pre krajské voľby vytvoriť koalíciu a podať tak spoločnú kandidačnú listinu. Kandidátky musia podať v listinnej aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Na kandidátky, ktoré nebudú podané podľa pravidiel alebo prídu po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátov zaregistrujú do 20. septembra

Ako agentúru SITA informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, po podaní kandidátok musia volebné komisie krajov kandidačné listiny zaregistrovať do 20. septembra. Rozhodnutie sa musí kandidujúcim politickým subjektom a kandidátom doručiť do 24 hodín od rozhodnutia volebnej komisie.

V prípade, že volebná komisia kraja nezaregistruje kandidačnú listinu a dotknutý kandidát alebo politické subjekty – strany, hnutia či ich koalície s tým nesúhlasia, musia sa do troch dní od doručenia rozhodnutia o nezaregistrovaní proti nemu odvolať na príslušný okresný súd, ktorý musí rozhodnúť do troch dní.

Do 30. septembra totiž musia krajské volebné komisie a úrady samosprávnych krajov poslať Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a obciam v jednotlivých krajoch zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a predsedu jednotlivých krajov.

Trvalý pobyt na území volebného obvodu, kde kandiduje

Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt na území volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov. Môže kandidovať len v jednom volebnom obvode. Kandidát na poslanca môže kandidovať aj na predsedu kraja.

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt na území obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dosiahnuť vek 25 rokov. Politická strana alebo koalícia môže na kandidačnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať aj na poslanca zastupiteľstva.

Čo musí obsahovať kandidačná listina?

Kandidačná listina musí obsahovať názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, číslo volebného obvodu, zoznam kandidátov s ich údajmi a ich poradie na kandidátke a tiež údaje o osobe oprávnenej konať v mene politickej strany či koalície a odtlačok pečiatky politickej strany alebo, v prípade koalície, strán tvoriacich koalíciu.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátke uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených za poslancov krajského zastupiteľstva. Ku kandidačnej listine na voľby poslancov do krajského zastupiteľstva musia byť pripojené viaceré dokumenty, ako vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta z kandidátky o tom, že súhlasí s kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidačnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ďalej je potrebné aj oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s jeho údajmi. Pritom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie kraja.

Voľby už o dva mesiace

Voľby do VÚC budú 4. novembra tohto roka. Rozhodol o tom 23. júna predseda NR SR Andrej Danko. Poslanci NR SR na jar schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov.

Novela zákona zmenila dvojkolový systém na jednokolový, v ktorom sa predsedom VÚC stane ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov. Právo voliť v krajských voľbách má každý občan SR ako aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Foto: SITA