Domáce Politika Spoločnosť

Cudzincom sa u nás zrejme bude pracovať lepšie. Vláda dnes schválila mimoriadny návrh

Ján Richter - SITA/Marko Erd

BRATISLAVA – Vláda v stredu schválila návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov na Slovensku. Stratégia obsahuje opatrenia, ktoré majú uľahčiť príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie na slovenský pracovný trh. Tieto opatrenia budú podľa rezortu práce dočasné a mimoriadne a sú reakciou na aktuálny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce.

Ministerstvo práce však pripúšťa, že vláda neskôr zváži, či tieto opatrenia ponechá. “Cieľom je vytvorenie prostredia, kde trh práce nebude brzdou, ale katalyzátorom udržateľného ekonomického rastu prostredníctvom kvalitných a vysokokvalifikovaných ľudských zdrojov umožňujúcich Slovensku súperiť o investície vysokej pridanej hodnoty,” zdôvodnil rezort práce prijatie stratégie.

Medzi krátkodobé opatrenia patrí skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z najviac 90 dní na najviac 30 dní od doručenia žiadosti. Zamestnávateľom sa má zaviesť povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad práce. S týmto opatrením nesúhlasí Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), keďže ho považuje za zbytočnú administratívnu záťaž pre zamestnávateľov.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, ako aj okresov, ktorých sa to týka, by sa mal po novom aktualizovať štvrťročne, a nie ročne ako v súčasnosti. Ďalším opatrením je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Podmienka informovania o dosiahnutom vzdelaní sa má ponechať len pre regulované povolania, ako sú zdravotnícke, právnické alebo pedagogické povolania.

Povinnosť cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie ubytovania sa má zrušiť v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave. Prehodnotiť sa má počet prekladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Súčasťou stratégie je aj návrh na zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely udelenia rôznych druhov povolení na zamestnanie. Túto lehotu v dĺžke 5 rokov považujú zamestnávatelia za neprimerane dlhú.

Dlhodobým opatrením má byť zváženie systému príchodu pracovnej sily na základe národných víz udeľovaných na obdobie jedného roka. Tento postup by sa stanovil pre zamestnania s nedostatkom pracovnej sily s ďalšími vopred určenými parametrami, ako sú vybrané krajiny a vybrané počty pracovníkov. Vláda by tiež mala zvážiť zvedenie definície sociálneho dampingu do slovenskej legislatívy. To sa však nepozdáva RÚZ. “Sociálny damping je neurčitý pojem, bez ustáleného významu, a ako taký môže byť len ťažko aplikovateľný v praxi,” upozorňuje zamestnávateľská únia.

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová po septembrovom rokovaní tripartity o tomto materiáli trvala na tom, aby bol prísun pracovníkov z tretích krajín regulovaný, kontrolovaný a aby išlo len o kvalifikovanú pracovnú silu. “Trváme na tom, aby prílišná liberalizácia regulácie pracovnej sily a mobility cudzincov z tretích krajín na slovenský trh práce nevytvárala možné pracovnoprávne, sociálne, ekonomické a mzdové riziká,” povedala. Obáva sa toho, že masívny príchod pracovníkov z tretích krajín môže priniesť na Slovensko sociálne konflikty, zastaviť mzdový rast, skomplikovať kolektívne vyjednávanie a deformovať pracovnoprávne prostredie.