Domáce Spoločnosť

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi napreduje. Zlepšuje sa starostlivosť o obete aj informovanosť verejnosti

Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi napreduje. Zdroj: TASR / Ministerstvo vnútra

BRATISLAVA  – Zabezpečiť komplexnú a účinnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi bol hlavný cieľ národného programu v tejto oblasti v rokoch 2015 – 2018. Medzi najdôležitejšie posuny pri napĺňaní cieľov národného programu patria napríklad školenia zamerané na identifikáciu obchodovania s ľuďmi pre širokú verejnosť, žiakov základných, stredných a vysokých škôl a pre rôzne cieľové skupiny profesionálov či zriadenie pracovnej skupiny na ministerstve vnútra.

 

Jej účelom sú riešenia problémov v poskytovaní starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi. K zvyšovaniu povedomia širokej verejnosti o obchodovaní s ľuďmi prispel rezort vnútra kampaňou vo forme letákov aj bilbordov, ktorú zameral na propagáciu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, pomáha aj Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Vyplýva to zo Správy o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2015 – 2018, ktorú na dnešné rokovanie vlády predložila ministerka vnútra Denisa Saková. Informatívny materiál členovia vlády vzali na vedomie.

Cieľom národného programu bolo zabezpečiť stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá podporuje rozvoj vzájomného porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci eliminácie rizík a predchádzania spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Na snímke jeden z domov v obci Veľké Teriakovce pri Rimavskej Sobote, kde 5. januára 2018 príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru vykonávali akciu zameranú na odhalenie osôb obvinených obchodovania s ľuďmi. FOTO TASR – MV SR

Pritom musela byť rešpektovaná ochrana ich ľudských práv a dôstojnosti so zohľadnením individuálnych potrieb každej osoby. Nemenej dôležitými oblasťami, ktoré národný program pokrýva, je aj efektívne a dôrazné postihovanie páchateľov obchodovania s ľuďmi a budovanie systematických partnerstiev na dosiahnutie cieľov stanovených v národnom programe.

Obete by mali mať lepší prístup k pomoci

Informatívny materiál tak uvádza, že v roku 2017 bol prijatý zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného definuje obeť obchodovania s ľuďmi ako obzvlášť zraniteľnú obeť. V nadväznosti na zavedenie nových inštitucionálnych rámcov a posilnenia odborných kapacít vznikli kontaktné informačné centrá v každom kraji. Ich cieľom je zabezpečenie prístupu potenciálnych obetí a obetí obchodovania s ľuďmi k relevantným informáciám, ako aj k právnej, psychologickej a sociálnej pomoci.

V spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, generálnou prokuratúrou a Slovenskou katolíckou charitou zabezpečilo ministerstvo vnútra vytvorenie a distribúciu jednoduchého informatívneho materiálu o právach obetí obchodovania s ľuďmi v trestnom konaní, ktorá je k dispozícii pre mimovládny sektor a vyšetrovateľov špecializovaného útvaru Policajného zboru s vecnou pôsobnosťou pre trestný čin obchodovania s ľuďmi.

Tento boj je prioritou Slovenska

Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 až 2018, ktorý tvorí druhú časť národného programu, presne definoval strategické ciele, konkrétne ciele a aktivity, ktoré sa v tomto období mali plniť. Išlo o 71 úloh. Počas sledovaného obdobia 2015 až 2018 ústredné orgány štátnej správy splnili 70 úloh, pričom jednu úlohu čiastočne, konštatuje správa.

Na snímke jeden z domov v obci Veľké Teriakovce pri Rimavskej Sobote, kde 5. januára 2018 príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru vykonávali akciu zameranú na odhalenie osôb obvinených obchodovania s ľuďmi. FOTO TASR – MV SR

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi predstavuje jednu z priorít boja proti organizovanej trestnej činnosti nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre medzinárodné organizácie či Európsku úniu. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018 bol v poradí štvrtým národným programom schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky 4. februára 2015. Materiál obsahuje podklady, ktoré k správe o plnení úloh z národného programu poskytli relevantné subjekty – ústredné orgány štátnej správy, Medzinárodná organizácia pre migráciu a mimovládne organizácie zastúpené v Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.