Domáce

A. RAVASZ: Financovanie odborníkov v škôlkach zlepší integráciu rómskych detí

Práca s deťmi už od útleho veku by pomohla búraniu stereotypov a zlepšila by integráciu detí z rómskych komunít. O tom je Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovných rómskych komunít (NP PRIM), ktorý spustil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. “Ide o projekt, cez ktorý financujeme platy odborných zamestnancov a asistentov v materských školách. Je to program pre 150 obcí, v ktorých náš úrad intenzívne pracuje. Takmer v každej z týchto obcí funguje terénna sociálna práca, v niektorých fungujú aj komunitné centrá a väčšina sa zapojila aj do projektu pozemkových úprav,“ vysvetlil novinárom na dnešných pracovno-diskusných raňajkách v bratislavskom sídle strany Most-Híd splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Dodal, že projekt je financovaný z európskych zdrojov a začne sa uskutočňovať od začiatku budúceho školského roka. Ambíciou je zvýšiť podiel detí, ktoré sa budú venovať príprave na vzdelávanie a tým vyrovnať rozdiely medzi štartovacou pozíciou detí z majority a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Podľa potrieb škôlky by asistenti učiteľov, odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia, psychológovia, logopédi – či koordinátori inkluzivneho vzdelávania mali pomôcť tomu, aby sa uskutočňovalo inkluzívne vzdelávanie. “Obce z tejto 150-tky si môžu vybrať, v ktorej škôlke by sa tento program mal konať. Podmienkou je, že v nej musia byť rómske deti, a to minimálne päť. Preferujeme, aby to neboli úplne segregované škôlky,“ vysvetlil Ravasz.

NP PRIM je prvý projekt, ktorý uplatňuje dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO). “DVO je umožnené nediskriminačným zákonom a umožňuje v nejakej forme pomáhať pozitívnym spôsobom skupinám, ktoré sú znevýhodnené. Obce by mali prioritne zamestnať rómskych uchádzačov s požadovanými kvalifikáciami. Uprednostnení budú aj tí kandidáti, ktorí ovládajú jazyk miestnej komunity. Mohlo by to viesť k tomu, aby rómskych odborníkov bolo viac,“ uviedol splnomocnenec.

Na stretnutí s novinármi Ravazs podotkol, že v projektoch terénna sociálna práca, komunitné centrá či rómske miestne občianske poriadkové služby je v súčasnosti 1 415 zamestnancov, financovaných z eurofondov. „Veľká výzva bude udržateľnosť týchto pracovných pozícií a mali by sme pracovať na tom, aby to bol štandard, základ, o ktorý sa opierame. Pozitívne je, že financovanie z eurofondov na takéto účely by mohlo byť bohatšie, ako sme očakávali, takže tieto projekty nemusia byť ohrozené ani po roku 2022,“ konštatoval.

Splnomocnenec zároveň informoval, že úrad, ktorý vedie, má schválené verejné obstarávania pre výskumné projekty Atlas rómskych komunít a prieskum EU SILC, ktorý mapuje životné podmienky celého obyvateľstva. Úrad vypísal tohtoročnú dotačnú výzvu, na ktorú sa obce môžu hlásiť do konca augusta. Ravazs tiež avizoval, že koncom roka vypíšu dotačnú schému pre rok 2019.